Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Vård och omsorg om äldre - Lägesrapport 2018

Lägesrapporten redovisar tillståndet och utvecklingen inom vård och omsorg om äldre.

Sammanfattning

I denna lägesrapport beskriver Socialstyrelsen tillståndet och utvecklingen inom vården och omsorgen om personer 65 år eller äldre. Syftet med rapporten är att ge en samlad bild av området.

De flesta äldre med äldreomsorg är nöjda med vården och omsorgen

Medellivslängden i Sverige är bland de högsta i EU, för män är den 80,4 år och för kvinnor 84,1 år. Allt fler personer 65 år eller äldre med större behov av vård och omsorg bor kvar i det ordinära boendet, en ökning som dock har stannat av de senaste åren. Majoriteten av de som har äldreomsorg tycker att den är bra. Fler kommuner än tidigare år bedömer att de har ett underskott på särskilda boendeformer för äldre.

Allt fler äldre får hemsjukvård och insatser från socialtjänsten

Utvecklingen med minskad andel äldre med insatser från socialtjänsten har planat ut. Antalet personer 65 år eller äldre med hemsjukvård och socialtjänstinsatser fortsätter att öka och var 2016 drygt 221 000. I takt med att medellivslängden ökar insjuknar också allt fler äldre personer i kroniska sjukdomar varmed behovet av hälso- och sjukvård också ökar. Vanligt förekommande diagnoser hos äldre personer är hjärtinfarkt, hypertoni och diabetes. Kravet på kunskaper i arbetet ökar på omsorgspersonalen eftersom de enskilda blir äldre och sjukare.

Hemlösheten ökar bland personer som är 65 år eller äldre

Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten i Sverige 2017 visar att 1850 personer, motsvarande 7 procent, var 65 år eller äldre och över 61 procent av dessa hade varit hemlösa i mer än ett år. En tredjedel av personerna har varit hemlösa längre än 10 år. En majoritet av de hemlösa äldre har omfattande behov av vård och omsorg och är i behov av samordnade insatser från flera aktörer. En stor andel har missbruks- eller beroendeproblem samt psykisk ohälsa. Idag saknas kunskap om hur hemlöshet påverkar behov av äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Helhetssyn saknas för äldre med missbruksproblem

Den ökande alkoholkonsumtionen bland äldre kan få allvarliga konsekvenser och ställer nya krav på både äldreomsorgen och beroendevården. Allt fler kvinnor och män 65 år eller äldre uppger att de dricker alkohol på ett sådant vis att det innebär ett riskbruk. Positivt är att fler har fått hjälp i någon form från socialtjänsten för missbruksproblem. Samtidigt saknar många kommuner en helhetssyn och ett systematiskt arbetssätt när det gäller gruppen äldre med missbruk. Detta kan ytterst leda till att enskilda äldre som riskerar att utveckla ett missbruk eller redan missbrukar alkohol eller andra droger inte får rätt stöd och sina behov tillgodosedda.

Förändringar i behandling av smärta hos äldre

Förskrivningen av läkemedel som bedöms olämpliga för äldre fortsätter att minska. Förskrivningen av opioider (morfin och morfinlika smärtstillande medel) som helhet har minskat något under de senaste tio åren. Dock har den förändrats påtagligt vad gäller valet av preparat. Bland annat har förskrivningen av opioider som ges i plåsterform ökat.

Fortsatt långa väntetider för äldre på landets akutmottagningar

Personer 80 år eller äldre riskerar att få lång väntetid på landets akutmottagningar bland annat eftersom denna ålderskategori skrivs in i slutenvården i högre utsträckning jämfört med yngre personer. Väntetiden på landets akutmottagningar fortsätter att öka för personer 80 år eller äldre. Medianvistelsetiden har ökat med 33 minuter och är nu 3 timmar och 58 minuter för personer 80 år och äldre jämfört med förra mätningen.

Ojämn utveckling av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna

Digitaliseringen av trygghetslarmen har gått fort även om kommunerna inte har nått regeringens mål att samtliga trygghetslarm skulle var digitala vid 2016 års utgång. Användningen av övrig välfärdsteknik ökar i kommunerna, och det gäller främst olika typer av passiva larm och sensorer samt vårdplanering via videokonferens. Utvecklingen av e-tjänster i kommunerna är dock svag. Även om en majoritet av äldre personer använder internet, är det många som fortfarande står utanför det digitala samhället. Drygt 60 procent av kommunerna erbjuder i dag internetanslutning till personer som bor i särskilda boenden.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-2-7
Format: Bok
Antal sidor: 94
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Michaela Prochazka
075-247 30 00