Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 – En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende

I rapporten kan du ta del av de äldres uppfattning om äldreomsorgen. Underlaget bygger på den nationella enkätundersökningen som under våren 2017 gick ut till alla personer som fyllt 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller boende på särskilt boende. Rapporten riktar sig främst till beslutsfattare, tjänstemän och verksamhetsansvariga.

Bilagor

Nationella resultat

Enkäter

Hemtjänst

Särskilt boende

Sammanfattning

Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? visar att majoriteten av de som har äldreomsorg i Sverige tycker att den är bra. I undersökningen får personer med äldreomsorg möjlighet att tala om vad de tycker om sin hemtjänst eller om sitt särskilda boende. Fortfarande finns det dock förbättringspotential.

Årets rapport bygger på en samkörning av undersökningen och de hälsodata- och socialtjänstregister som Socialstyrelsen förvaltar. Genom att synliggöra faktorer som kan ha ett samband med upplevelsen av den egna äldreomsorgen kan kunskapen öka om behoven hos äldre personer.

Resultaten visar att:

  • Personer i ordinärt boende med förskrivning av psykofarmaka och olämpliga läkemedel för äldre upplever sig ha stora besvär av ängslan, oro eller ångest. Resultat skiljer sig från personer i särskilt boende med samma läkemedelsbehandling.
  • Personer som bor i ordinärt boende med en multisjuklighet skattar den egna hälsan som mindre god och upplever sig ha mer besvär av ängslan än den genomsnittliga hemtjänsttagaren.
  • Personers upplevelser av hälsan och omsorgen ser olika ut beroende på diagnos och om den enskilde bor i ordinärt boende eller särskilt boende.
  • Personer med fler beviljade hemtjänsttimmar än genomsnittet svarar i lägre grad positivt på frågorna om den egna hälsan och är mindre positiva till sin omsorg. Det speglar att stora behov är en viktig faktor i den enskildes upplevelser av omsorgen och sin egen hälsa.
  • Personer i ordinärt boende med socialtjänstinsatsen dagverksamhet har större besvär av ensamhet och ängslan än genomsnittet.
  • Majoriteten av anhöriga som deltagit i undersökningen upplever samarbetet med personalen på det särskilda boendet som bra.
  • 83 procent av anhöriga som deltagit i undersökningen är nöjda med den vård och omsorg som ges till deras närstående. När äldre svarar helt själva är 84 procent lika nöjda.

Resultaten visar genomgående på att det finns skillnader i upplevelserna om såväl den egna vården som omsorgen, beroende på om den enskilde bor i ordinärt boende eller särskilt boende. Rapporten ger dock inga svar på bakomliggande orsaker till att resultaten ser ut som de gör. Därmed krävs fler studier för att analysera de bakomliggande faktorerna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-2-5
ISBN: 978-91-7555-444-0
Format: POD
Antal sidor: 64
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr