Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Tillgänglighet i hälso- och sjukvården – Februari 2018

Rapporten presenterar tillgänglighet till vården utifrån väntetider enligt vårdgarantin och väntetider på akutmottagningar, och är en delredovisning av Socialstyrelsens uppdrag att utveckla den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet.

Sammanfattning

I den här rapporten presenteras tillgänglighet till vården utifrån väntetider enligt vårdgarantin och väntetider på akutmottagningar samt ytterligare tillgänglighetsaspekter inom både hälso- och sjukvården och tandvården liksom befolkningens och patienternas upplevelser av tillgängligheten.
Uppföljningen av vårdgarantin januari–september 2017 visar att 72–91 procent av patienterna får vård inom vårdgarantins tidsgränser:

• 91 procent av patienterna får kontakt med primärvården inom en dag.

• 84 procent av patienterna får ett läkarbesök inom sju dagar.

• 84 procent får ett första besök till specialistvården inom 90 dagar.

• 72 procent får en planerad åtgärd inom specialistvården inom 90 dagar.

Mätningen av väntetider inom akutvården omfattar perioden juni 2016–maj 2017. Resultatet visar att vistelsetiden har ökat med 7 minuter jämfört med motsvarande mätning året innan. Medianvistelsetiden är 3 timmar och 30 minuter, patienter 80 år och äldre har längst väntetid med 3 timmar och 58 minuter. Tiden för de 10 procent som väntar längst har ökat med 22 minuter.

Skillnader i väntetider, mellan olika landsting och regioner och mellan olika specialiteter förklaras främst av systemens komplexitet, organisering och landstingens och regionernas prioriteringar. Det krävs fortsatt förbättringsarbete och eventuellt vissa systemförändringar för att minska väntetiderna.

Inom tandvården finns en tydlig socioekonomisk skillnad mellan vilka som går på regelbundna undersökningar. Personer med eftergymnasial utbildning genomgår i större utsträckning en basundersökning än personer med lägre utbildningsnivå.

Socialstyrelsen har också undersökt andra tillgänglighetsaspekter än väntetider. Resultatet visar följande:

  • I stora delar av landet finns få eller inga alternativ till akutmottagningen om en person behöver uppsöka hälso- och sjukvården kväll, helg eller natt. Resultatet speglar befolkningens upplevelser av att deras besök på akuten ibland borde ha kunnat tas omhand på en vårdcentral.
  • Kvinnor har ofta sämre upplevelser av olika tillgänglighetsaspekter än män och kvinnor avstår i större utsträckning från vård och tandvård på grund av kostnaden.
  • Yngre patienter visar ett större missnöje än äldre när det gäller hur de i dagsläget kan komma i kontakt med sin vårdcentral.
  • Personer med ett dåligt allmäntillstånd har lägre förtroende för vårdcentraler i sitt landsting eller region jämfört med de som skattar sitt allmäntillstånd som högt. Likaså har kvinnor och personer 18–59 år ett lägre förtroende för vårdpersonalen i slutenvården än män respektive personer över 80 år. Patienter som i lägre utsträckning upplever att deras vårdbehov blivit tillgodosett har också ett lägre förtroende för vården.
Läs hela sammanfattningen
Tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-2-16
Format: POD
Antal sidor: 106
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Jenny Asplund
075-247 30 00

Sevim Barbasso Helmers
075-247 41 82