Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke – Huvudrapport med förbättringsförslag

Rapporten sammanfattar resultatet av Socialstyrelsens utvärdering av vård vid stroke. Den innehåller även de förbättringsområden som myndigheten har identifierat.

Bilaga

Utvärdering av vården vid stroke-powerpoint presentation

Sammanfattning

Stroke är en av de vanligaste orsakerna till död och handikapp i världen
och i Sverige. Varje år insjuknar cirka 25 000–30 000 personer
i stroke i Sverige och cirka 10 000 insjuknar i transitorisk ischemisk
attack (TIA).

Utvärderingen visar att en del rekommendationer i riktlinjerna,
särskilt vad gäller sekundärprevention, har fått genomslag i verksamheterna.
Förebyggande åtgärder såsom läkemedelsbehandlingar vid
högt blodtryck, förmaksflimmer och höga blodfetter har ökat avsevärt
under de senaste åtta åren. Samtidigt har dödligheten i stroke, dvs.
antalet dödsfall i befolkningen, minskat med 32 procent, vilket är en
stor framgång. Utvärderingen visar också att rekommendationerna i
Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2018 omfattar de viktigaste
områdena där ett fortsatt arbete är angeläget. Nedan presenteras de
främsta förbättringsområdena för hälso- och sjukvården inom landstingen
och regionerna och i relevanta fall kommunerna. Inom dessa
områden behövs alltså mer arbete för att öka följsamheten till riktlinjerna
och få en god vård vid stroke.

Förbättringsområden för vården vid stroke

Hälso- och sjukvården kan förbättra akut vård vid stroke genom att

 • arbeta för att fler kan få behandling med reperfusion
 • minimera tiden mellan symtomdebut och ankomst till sjukhus
 • skapa kortare ledtider från ankomst till sjukhus till behandlingsstart
 • lägga in personer med misstänkt stroke eller TIA på strokeenhet som första vårdenhet
 • dimensionera antalet vårdplatser utifrån behovet
 • minimera tiden från ankomst till sjukhus till ankomst till strokeenhet

Hälso- och sjukvården kan förbättra rehabiliteringen i tidig fas efter stroke genom att

 • i högre utsträckning erbjuda tidig understödd utskrivning till hemmet med multidisciplinärt stroketeam till personer med lindrig till måttlig stroke. Landsting och regioner behöver se till att denna rehabiliteringsform har en tydlig struktur och ett bestämt innehåll.
 • öka tillgång till multidisciplinär teambaserad rehabilitering i slutenvård, särskilt för äldre och för personer inom särskilda boendeformer.

Hälso- och sjukvården kan förbättra kvaliteten i och förutsättningarna för en individanpassad rehabilitering i sen fas efter stroke genom att

 • enhetligt bedöma personens vård- och rehabiliteringsbehov och upprätta en individuell rehabiliteringsplan redan vid utskrivning från slutenvården
 • bättre samordna landstingens och kommunernas insatser med ett gemensamt vårdprogram för stroke och tillhörande rutiner
 • ge tillgång till multidisciplinärt team med strokekompetens i hela vårdkedjan
 • höja kompetensen inom primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Att skapa förutsättningar för en strukturerad uppföljning är ett av de viktigaste förbättringsområdena inom strokevården. Hälso- och sjukvården kan förbättra uppföljningen av personer med stroke eller TIA genom att

 • etablera en infrastruktur för teambaserad strukturerad uppföljning
 • registrera åtgärden på ett enhetligt sätt.

Socialstyrelsen anser det också som viktigt att hälso- och sjukvården

 • arbetar mer aktivt med information och rökavvänjande insatser till personer som röker vid insjuknandet i stroke eller TIA
 • optimerar användningen av antikoagulantia och statiner efter stroke och TIA
 • uppmärksammar utsatta grupper där socioekonomiska skillnader finns.

Socialstyrelsen anser det som viktigt att landsting, regioner och kommuner vidtar åtgärder för att underlätta implementeringen av riktlinjernas rekommendationer. Socialstyrelsen kommer att utvärdera vården vid stroke på nytt inom några år och då följa upp resultaten och förbättringsområdena från denna rapport. Målet är att landsting, regioner och kommuner ska kunna använda dessa rapporter som stöd för prioriteringar och kvalitetsutveckling, för att ytterligare förbättra vården för personer med stroke och TIA.

 

Läs hela sammanfattningen
Nationella riktlinjer 2018- Utvärdering av vård vid stroke- Huvudrapport

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-12-57
ISBN: 978-91-7555-481-5
Format: Bok
Antal sidor: 70
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 115 kr