Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Utvärdering av statsbidraget för viss verksamhet på funktionshindersområdet - Verksamhetsåren 2013 till 2017

Socialstyrelsen har uppdraget att fördela statsbidrag enligt förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet. Vart femte år görs en utvärdering av bidragsgivningen. I denna rapport presenteras utvärderingen som har genomförts för bidragsåren 2013 till och med 2017.

Sammanfattning

Socialstyrelsen fördelar årligen statsbidrag till viss verksamhet på funktionshindersområdet. Denna rapport presenterar en utvärdering av bidragsgivningen åren 2013-2017.

Statsbidraget styrs av förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet. Statsbidraget ska förstärka och komplettera insatser som utförs eller finansieras av stat, landsting eller kommun och syftar till att främja specialanpassad rehabilitering och att stödja utbildning, kunskapsutbyte och rekreation inom fyra verksamhetsområden:

  1. Kontakt, stöd och utbildning i samband med rehabilitering för personer med ryggmärgsskada, företrädesvis personer över 18 år.
  2. Punktskriftsutbildning och liknande rehabilitering för personer med synskada, företrädesvis personer över 18 år.
  3. Läger- och mötesaktiviteter med kunskaps- och erfarenhetsutbyte för vuxna eller barn med sällsynta diagnoser eller syndrom som orsakar funktionsnedsättningar, samt för barnens familjemedlemmar.
  4. Rekreation för personer som till följd av funktionsnedsättning har så omfattande behov av särskilda tillgänglighetsinsatser att de inte kan ta del av allmänna rekreationsanläggningars utbud.

Fördelade medel

Statsbidraget fördelas genom ansökningsförfarande. Ansökningarna bedöms i konkurrens av Socialstyrelsens statsbidragsenhet. Under perioden 2013 till 2017 har sammanlagt 87 miljoner kronor fördelats till totalt femton organisationer.

En ändamålsenlig bidragsgivning

Socialstyrelsens bedömning är att bidragsgivningen är väl i linje med statsbidragets syfte. Utvärderingen belyser ett antal effekter på individnivå som de statsbidragsfinansierade verksamheterna sägs frambringa. Här ingår: 

  • möten mellan människor i liknande livssituation, vilket kan generera nya nätverk och frambringa känslor av igenkänning och gemenskap,
  • ny kunskap om den aktuella funktionsnedsättningen eller diagnosen samt om det stöd som finns att tillgå i samhället,
  • nya färdigheter genom rehabilitering, vilket leder till ökad självständighet,
  • rekreationsmöjligheter för personer med svåra funktionsnedsättningar,
  • fysisk aktivitet, vilket kan hjälpa deltagarna till ett friskare liv.

Därutöver har de personer som medverkat i utvärderingen angivit ett antal effekter som verksamheterna förväntas bidra med på samhällsnivå. Här ingår exempelvis kunskapsutveckling inom forskning, vård och rehabilitering samt att målgrupperna får möjlighet att delta mer aktivt i samhället.

Utvärderingen åskådliggör några områden i förordningens skrivningar som försvårar bidragsgivningen och riskerar att påverka dess ändamålsenlighet. Socialstyrelsens samlade bedömning är dock att de statsbidragsfinansierade verksamheterna under perioden 2013-2017 har uppfyllt förordningens syfte genom att de har bidragit till att främja specialanpassad rehabilitering och att stödja utbildning, kunskapsutbyte och rekreation för de målgrupper som specificeras i förordningen. Vidare bedöms de ha utgjort ett viktigt komplement till de insatser som stat, landsting och kommun utför och finansierar för målgrupperna.

 

Läs hela sammanfattningen
Bild på rapportens framsida

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-12-45
Format: POD
Antal sidor: 57
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr