Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid astma och KOL – Huvudrapport med förbättringsområden

Rapporten sammanfattar resultatet av Socialstyrelsens utvärdering av vården vid astma och KOL. Den innehåller även de förbättringsområden som myndigheten har identifierat.

Bilagor

Powerpoint presentation (ppt)

Folder – Utvärdering av vården vid astma och KOL 2018

Sammanfattning

Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är två stora folksjukdomar som bedöms kunna påverkas av hälso- och sjukvården – dels genom medicinska insatser, dels genom tidig upptäckt och behandling.

I Sverige har omkring 800 000 personer astma och 400 000-700 000 personer KOL. Omkring 3 000 personer dör årligen i KOL och dödligheten ökar, främst för kvinnor. Utvärderingen visar att en del av rekommendationerna i riktlinjerna har fått genomslag i verksamheterna. Ett exempel på detta är att skattning av hälsostatus med de strukturerade frågeformulären ACT och CAT används alltmer i hälso- och sjukvården.

Utvärderingen visar också att det finns ett antal förbättringsområden inom landstingen och regionerna och i relevanta fall kommunerna, där hälso- och sjukvården behöver lägga mer kraft på att i ännu högre grad följa riktlinjerna för en god vård vid astma och KOL.

Förbättringsområden för landsting, regioner och kommuner

Det finns i dag en underdiagnostik av både astma och KOL – särskilt av KOL. Detta innebär att många personer är utan en effektiv behandling, med sämre hälsa som följd. Resultaten i rapporten pekar på betydande skillnader i landstingen och regionerna när det gäller erbjudande av diagnostik med spirometri och rökstopp. Tillgång till astma-och KOL-sjuksköterska samt fortbildning till personalen saknas i flera verksamheter.

Kommunal hälso- och sjukvård har ökat väsentligt, vilket innebär att patienter med astma och KOL i många fall även får insatser från kommunen. För att kunna erbjuda patienterna, med astma respektive KOL korrekt omvårdnad och bemötande är det av stor vikt att personalen får möjlighet till fortbildning. Socialstyrelsen har i utvärderingen identifierat följande förbättringsområden för landstingen och regionerna samt i relevanta fall för kommunerna:

  • Fler verksamheter behöver erbjuda diagnostisering med spirometri.
  • Fler verksamheter behöver erbjuda allergiutredning till barn och ungdomar med misstänkt astma.
  • Fler verksamheter behöver erbjuda rökavvänjning till patienter som röker.
  • Fler verksamheter behöver erbjuda patientutbildning.
  • Fler verksamheter behöver erbjuda skriftliga behandlingsplaner till patienterna.
  • Fler verksamheter behöver erbjuda patienter uppföljning och återbesök.
  • Fler verksamheter behöver erbjuda fortbildning till personalen samt ha tillgång till astma- och KOL-sjuksköterska.
  • Fler verksamheter behöver samverka för att få en gemensam syn på processen för en god vård vid astma och KOL.

Införandet av de nationella riktlinjerna i landsting och regioner samt kommuner

Socialstyrelsen har genom en enkätundersökning i januari 2018 kartlagt hur landstingen, regionerna och kommunerna har mottagit riktlinjerna för vård vid astma och KOL, samt vilka åtgärder de vidtagit utifrån dessa riktlinjer. Resultatet visar att de flesta landsting och regioner genomfört insatser för att införa riktlinjerna. Inom kommunal hälso- och sjukvård har i stort sett ingen kommun tagit del av riktlinjerna och inte heller informerat och utbildat berörd personal kring dessa.

Läkemedelsbehandling vid astma och KOL

Läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom är en viktig del i behandlingen av astma och KOL. Utvärderingen visar hur vanligt det är med läkemedelsbehandling, hur ofta olika läkemedelstyper används samt geografiska skillnader i landet.

Fler behöver ansluta sig till kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister beskriver vårdkvalitet och möjliggör olika typer av uppföljning och jämförelser. Socialstyrelsen menar att möjligheterna att följa upp området kan förbättras genom att fler verksamheter ansluter sig till nationella kvalitetsregister för vård vid astma och KOL. Det ger en bättre förutsättning för att kunna följa vårdens utveckling.

Ny utvärdering inom några år

Socialstyrelsen kommer att utvärdera vården vid astma och KOL på nytt inom några år och då följa upp resultaten från denna rapport. Myndigheten kommer främst att fokusera på de förbättringsområden som har identifierats. Målet är att landstingen och regionerna samt kommunerna ska kunna använda dessa rapporter som utgångspunkt i arbetet med att ytterligare förbättra vården för personer med astma och KOL.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-12-33
ISBN: 978-91-7555-478-5
Format: Bok
Antal sidor: 88
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 115 kr