Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.



/
/

Kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv

Det här är en delredovisning av Socialstyrelsens uppdrag att kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv samt att analysera kommunernas behov av stöd i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Bilagor

Bilaga 1. Resultat av genomförd enkätundersökning

Bilaga 2. Metod för genomförande

Sammanfattning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv samt analysera kommunernas behov av stöd i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv.

I denna delredovisning presenteras resultat av kartläggningen, vilket stödbehov till arbetet med jämställdhet inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd som har identifierats och vilket behovsanpassat stöd Socialstyrelsen avser att ta fram under 2018.

  Möjligheten till egen försörjning är avgörande för individens självbestämmande och därmed möjligheten att kunna ha makt och inflytande över sitt eget liv. Jämställdhetsperspektivet inom verksamheten ekonomiskt bistånd innebär, i enlighet med uppdraget enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, att medverka till och underlätta för människor att få egen försörjning. Det handlar även om att kvinnor och män som ansöker om ekonomiskt bistånd blir bemötta och bedömda på lika villkor och att det stöd och de insatser som erbjuds är utformade utifrån kvinnors och mäns behov. Vidare innebär jämställdhetsperspektivet att det finns arbetssätt och rutiner för att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande samt att stödja de våldsutsatta och de som utövar våld att få relevanta stödinsatser.

Kartläggningsresultaten visar att det inte pågår något strukturerat arbete med jämställdhet inom verksamheten ekonomiskt bistånd i någon större omfattning. Däremot framkommer att det finns intresse att utveckla arbetet och att nationellt stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet efterfrågas.

I likhet med flera forskningsstudier framkommer att samtal och bedömningar inom ekonomiskt bistånd ofta präglas av stereotypa föreställningar om kön och socialtjänsten har olika mycket fokus på arbete och egen försörjning i samtal med kvinnor respektive män.

Resultaten pekar på att rehabiliterande och arbetsmarknadsfrämjande insatser som är anpassade för kvinnor kan behöva finnas i större utsträckning än idag. Speciellt lyfter kommunerna behov av att utveckla individuellt anpassade insatser för utrikes födda kvinnor med långvarigt försörjningsstöd. Även föräldralediga med ekonomiskt bistånd och deras behov av arbetsmarknadsfrämjande insatser redan under föräldraledigheten behöver uppmärksammas i syfte att förkorta biståndstider för kvinnor.

Det görs relativt mycket inom verksamheten ekonomiskt bistånd när det gäller att upptäcka våldsutsatthet och stödja de våldsutsatta men det finns även utrymme att förbättra arbetet. Det handlar främst om att utöka användningen av standardiserade frågor, följa rekommendationer för när det är lämpligt att fråga om våldsutsatthet samt att upptäcka våldsutsatthet hos kvinnor med långvarigt bistånd. Mer kunskap och kompetens efterfrågas inom områdena ekonomiskt våld samt hedersrelaterat våld och förtryck. Frågor om våldsutövande ställs inte i samma utsträckning som om våldsutsatthet. Detta beror delvis på att alla kommuner inte har tillgång till insatser riktade till de som utövar våld.

Systematiska verksamhetsuppföljningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv genomförs endast i mindre omfattning. Tillgången till könsuppdelad statistik inom området är relativt god och det finns flera tillgängliga uppföljningsverktyg. Kartläggningen visar dock att kunskap om hur statistik och uppföljningsverktyg kan användas samt hur analyser genomförs är otillräcklig. Nationellt stöd efterfrågas avseende hur uppföljningar och analyser utifrån ett jämställdhetsperspektiv kan genomföras.

Utifrån resultat av kartläggningen och de önskemål om stöd som har kommit fram avser Socialstyrelsen att under 2018 stödja kommunernas jämställdhetsarbete inom ekonomiskt bistånd genom att:

  • Utveckla ett tema om jämställdhet och ekonomiskt bistånd på Kunskapsguiden.se.
  • Förtydliga jämställdhetsperspektivet i Handboken för ekonomiskt bistånd i samband med uppdateringen.
  • Stödja användning av verktyget för systematisk uppföljning, SUE, för att underlätta uppföljning och analys av det lokala arbetet inom ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv
  • Sprida meddelandebladet om skyddade personuppgifter till verksamhetschefer inom ekonomiskt bistånd i syfte att underlätta arbetet med att ta fram skriftliga rutiner för hantering av uppgifter.
  • Inventera förutsättningar att ta fram nya indikatorer i öppna jämförelser för att kunna följa upp arbetet inom ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv

Regeringsuppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 1 december 2018. I slutredovisningen redovisas de ovannämnda åtgärderna samt hur det framtagna stödet kommer att spridas.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-11-7
Format: PDF
Antal sidor: 50
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Samira Aqil
075-247 30 00

Mer hos oss

Socialtjänst