Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Digitala vårdtjänster - Övergripande principer för vård och behandling

Rapporten redovisar de övergripande principer som Socialstyrelsen har tagit fram för vilken typ av vård och behandling som lämpar sig och vilken som inte lämpar sig, för hantering via digitala vårdtjänster riktade till patienter.

Sammanfattning

Digitaliseringen bär med sig stora möjligheter för hälso- och sjukvården, såsom möjlighet till ökad självständighet, delaktighet och inflytande för den enskilde patienten. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram rekommendationer för vilken typ av vård och behandling som lämpar, respektive inte lämpar sig, att hantera via digitala vårdtjänster riktade till patienter. Socialstyrelsens tolkning av uppdraget har varit att ta fram övergripande principer. Att formulera principerna på en övergripande nivå blir nödvändigt bland annat utifrån den heterogena gruppen av tjänster och den snabba teknikutvecklingen. Målet med principerna är att de ska ge stöd till huvudmän och utförare av hälso- och sjukvård för att bidra till en god och säker vård.

Den som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet via digitala vårdtjänster ska uppfylla de krav som ställs i lagar och andra föreskrifter på hälso- och sjukvårdens område. Regelverket är därför den givna utgångspunkten vid överväganden kring vilken vård och behandling som lämpar sig för digitala vårdtjänster.

För att vård och behandling ska lämpa sig för digitala vårdtjänster gäller att följande principer är uppfyllda:

  1. Gällande författningar eller aktuell kunskapsstyrning förutsätter inte ett fysiskt möte.
  2. Den digitala tjänsten är anpassad till den enskilde patientens behov och förutsättningar att använda tjänsten.
  3. Vårdgivaren har tillgång till tillräcklig information om patientens hälso­tillstånd och sjukdomshistoria för att kunna ge en god och säker vård.
  4. Nödvändig uppföljning och koordinering med andra aktörer är möjlig.

Socialstyrelsen har genomfört en litteraturstudie som visar på en växande kunskap gällande digitala vårdtjänster ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Men relativt få artiklar identifierades som gäller akuta kontakter eller nybesök inom primärvård. Den litteraturstudie som har genomförts visar således att det behövs mer forskning på området.

En internationell utblick i Norge, Danmark, Finland, England och USA har visat att det i begränsad omfattning finns styrdokument för digitala vårdtjänster på nationell nivå. Styrdokumenten i USA ställer framför allt krav som gäller oavsett vilka symtom patienten söker för. Ett tydligt ansvar läggs i stället på att såväl vårdgivare som hälso- och sjukvårds­personal från fall till fall ska avgöra huruvida det finns tillräckligt med information för att kunna erbjuda vård genom en digital vårdtjänst på ett patientsäkert sätt. Hittills har Norge till skillnad från övriga länder valt att begränsa digitala vårdmöten till redan kända sjukdomstillstånd, det vill säga inte nybesök. De avråder också från sjukskrivning och förskrivning av beroende framkallande läkemedel via deras digitala vårdtjänst.

Digitala vårdtjänster kan dels innebära ökade möjligheter för patienter att bli medskapare av sin egen vård, dels öka tillgängligheten till hälso- och sjukvården. En utmaning är dock att den vård som ges genom digitala vårdtjänster ska bli en integrerad del av hälso- och sjukvårdssystemet och också verka för en sammanhållen vård. En viktig faktor är då att vårdgivare både kan ta del av och dela information med andra vårdgivare.

Socialstyrelsen har i utredningens delrapport Digitala vårdtjänster riktade till patienter – kartläggning och uppföljning funnit skäl till en nationell uppföljning av den vård som ges genom digitala vårdtjänster. Det är av stor vikt att fortsättningsvis följa och utvärdera den vård som ges genom digitala vårdtjänster för att säkerställa att det bidrar till en god, säker och effektiv vård.

Läs hela sammanfattningen

Bild på rapportens omslag

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-11-2
Format: POD
Antal sidor: 60
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Jenny Asplund
075-247 30 00