Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Felanvändning av metylfenidat

Rapporten belyser avledning och sidoförskrivning av metylfenidat. I rapporten har polisens beslag av metylfenidat och läkemedlets förskrivningsmönster studerats. Förekomst av metylfenidat beskrivs även i samband med förgiftningsdödsfall.

Sammanfattning

Metylfenidat är ett centralstimulerande preparat och ingår i gruppen läkemedel som används vid adhd. Förskrivningen av metylfenidat mot adhd har ökat såväl i Sverige som internationellt.

Substansen har likheter med amfetamin och kan missbrukas. Då handlar det ofta om högre doser än de terapeutiska doser som används vid behandling av adhd. Det finns tydliga indikationer på att metylfenidat förekommer på den illegala drogmarknaden.

För att få bättre kunskap om varifrån läkemedlen kommer vid felanvändning har dessas ursprung identifierats genom att spåra försäljningsland. Polisens beslag av metylfenidat har ökat och har de senaste åren legat kring 7 000 tabletter, fördelat på 500-600 avslutade ärenden. Andelen spårbara polisbeslag var dock begränsad. Av de nära 10 000 tabletter som beslagtogs under perioden januari 2015 till början av maj 2016 var något fler än 2 000 tabletter möjliga att spåra, vilket motsvarar ungefär en femtedel. De spårbara beslagen är spridda geografiskt över landet. De är också genomsnittligt sett större, vilket följer av att det ofta behövs information från förpackningen för att beslaget ska kunna spåras och att enskilda tabletter eller kapslar inte är spårbara. Tabletterna/kapslarna fördelas på 60 olika beslag. Vid samtliga utom tre av dessa beslag uppger läkemedelsföretagen att läkemedlet sålts till Sverige.

Felanvändning av metylfenidat kan också utgöras av exempelvis ökad dosering eller kombinationer med andra preparat eller med andra narkotikaklassade läkemedel. Socialstyrelsen kan konstatera att ungefär en tredjedel av de vuxna som förskrivits metylfenidat även har flera andra narkotikaklassade läkemedel förskrivna. Majoriteten av förskrivningarna av dessa sker inom primärvården och ofta av flera av varandra oberoende läkare, det vill säga en slags förskrivning som sker vid sidan av och utöver den egentliga förskrivningen av metylfenidat. Myndigheten ser en sådan sidoförskrivning av narkotikaklassade läkemedel som en allvarlig patientsäkerhetsrisk, exempelvis på grund av risken för överdos eller allvarliga biverkningar då flera preparat kombineras.

Det finns behov av att från förskrivarhåll få en samlad bild av patienternas läkemedelsförskrivning, t.ex. genom den planerade nationella läkemedelslistan. Det är också viktigt att hälso- och sjukvården har fastställda rutiner för att följa insatt läkemedelsbehandling med avseende på effekter och risker, i syfte att minimera risken för felanvändning.

Socialstyrelsen vill även betona att det aktuella läkemedlet, rätt använt och av rätt person, som regel har avgörande betydelse för dennes livskvalitet. Problem med läckage och sidoförskrivning måste naturligtvis adresseras, dock inte på bekostnad av behandlingen som sådan.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-1-2
Format: PDF
Antal sidor: 21
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr