Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationellt utvecklingsarbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet – Åtgärdsplan med förslag på insatser och aktörer

I åtgärdsplanen tydliggörs vilka aktiviteter som behöver genomföras och olika aktörers roll i arbetet. Åtgärdsplanen omfattar legalt och illegalt användande av narkotiska preparat och de föreslagna aktiviteterna omfattar perioden 2017-2020.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att i samverkan med Folkhälsomyndigheten föreslå en åtgärdsplan för ett nationellt utvecklingsarbete i syfte att motverka den narkotikarelaterade dödligheten (dnr S20196/05446/FS). Åtgärdsplanen ska tydliggöra vilka aktiviteter som behöver genomföras och olika aktörers roll i arbetet. Uppdraget ingår som en del för att uppnå mål 5 i regeringens ANDT-strategi 2016-2020.

Med utgångspunkt i den kunskap som har genererats i Socialstyrelsens uppdrag att analysera 2014 års dödsfall och utveckling av den officiella statistiken, har detta uppdrag fokuserat på narkotikarelaterade dödsfall orsakade av oavsiktlig förgiftning (olycksfallsförgiftning inklusive överdos) och suicid genom förgiftning med narkotikaklassade substanser. Uppdraget har fokuserat på narkotikaklassade läkemedel, illegal narkotika samt nya psykoaktiva substanser (NPS). Syftet med arbetet har varit att ge förslag på åtgärder för att motverka narkotikarelaterad dödlighet med fokus på insatser för att förhindra att personer i riskzon dör i ett narkotikarelaterat dödsfall enligt definitionen ovan. Åtgärdsplanen omfattar legalt och illegalt användande av narkotiska preparat och läkemedel. De föreslagna aktiviteterna omfattar perioden 2017-2020.

Världshälsoorganisationen (WHO) har utformat riktlinjer för förstahjälpen insatser vid drogöverdoser genom användning av läkemedlet naloxon vilket kan motverka andningsstopp vid överdos av opioider. Möjligheten att införa WHO:s rekommendation i Sverige har utretts inom ramen för uppdraget.

Den narkotikarelaterade dödligheten är ett komplext problem. Åtgärdsplanen omfattar sammanlagt 18 insatser som påverkar flera nivåer och som berör flera aktörer. Åtgärder har tagits fram i dialog med de åtta samrådande myndigheterna och organisationerna och i dialog med Socialstyrelsens råd för missbruks- och beroendefrågor, forskare och företrädare för professionen. Syftet med åtgärdsplanen är att den ska utgöra ett underlag för regeringen att överväga eventuella satsningar för att minska den narkotikarelaterade dödligheten.

 

I åtgärdsplanen föreslås bland annat:

  • Bättre tillgång till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende genom fortsatt kunskapsutveckling.

  • Utbildning och information till personer som brukar narkotika och närstående, för att stärka deras förmåga att undvika och hantera riskfyllda situationer.

  • Att överdosmotgiftet naloxon tillgängliggörs för personer som brukar opioider, närstående och personal inom polisen och socialtjänsten.
  • Ett varningssystem med målgruppsanpassad information till personer som brukar narkotika.
  • En förstudie om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens förutsättningar att möta behoven hos gruppen unga med drogproblem.
  • Ökad kunskap om och uppföljning av narkotikarelaterade självmord.
  • Att arbetet med att bekämpa narkotikahandeln stärks.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-4-26
Format: PDF
Antal sidor: 53
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt