Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Vård efter förlossning – En nationell kartläggning av vården till kvinnor efter förlossning

Rapporten visar hur vården till kvinnor efter förlossning ser ut i Sverige idag och att det finns brister och behov av förändringar i vården.

Översikt av kunskapsstöd för vården till kvinnor efter förlossning

I denna rapport ges en översikt av de kunskapsstöd som finns för vården av kvinnor efter förlossning. I rapporten redovisas även vilka önskemål om och behov av nya kunskapsstöd som finns enligt målgrupper och mottagare.

Ladda ner rapporten om kunskapsstöd

Bilagor

Bilaga 1 - Enkät till ledningen i landsting och regioner

Bilaga 2 - Enkät till verksamhetsansvariga på förlossningen/BB

Bilaga 3 - Enkät till samordningsbarnmorskor inom mödrahälsovården

Bilaga 4 - Enkät till vårdutvecklare inom barnhälsovården

Sammanfattning

Socialstyrelsen har kartlagt hur vården efter förlossning ser ut i Sverige idag samt eventuella utmaningar och behov av förändringar i vården.  Myndigheten har även bedömt om det behövs nya kunskapsstöd för vården. Uppdraget är en del av ett samlat uppdrag från regeringen till Socialstyrelsen inom ramen för pågående satsningar för att stärka kvinnors hälsa och uppnå en mer jämlik, jämställd och kunskapsbaserad vård. Uppdraget har avgränsats till den vård efter förlossning som ges till kvinnan. Den vård som är inriktad på barnet belyses inte i denna rapport.

Kartläggningen baseras till stor del på fyra enkäter till huvudmännen och centrala aktörer i vårdkedjan. Socialstyrelsen har även intervjuat företrädare för Svenska Barnmorskeförbundet (SBF) och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG). Myndigheten har även intervjuat företrädare för intresse-/patientorganisationer.

Socialstyrelsens bedömning och slutsatser

Sammanfattningsvis är det Socialstyrelsens bedömning att det finns brister och behov av förändringar i vården efter förlossning såväl på sjukhuset som efter hemgång från sjukhuset. Det behövs mer kunskap och utbildning för personalen i hela vårdkedjan om psykisk ohälsa och sjukdom i samband med graviditet och förlossning, om diagnostik, behandling och uppföljning av bristningar i bäckenbotten, samt om amning och bröstkomplikationer i samband med amning. Socialstyrelsen bedömer även att det behövs nya kunskapsstöd för vården, i form av riktlinjer, rekommendationer eller andra former av kunskapsstöd.

De flesta brister i vården till kvinnor efter förlossning är dock strukturella, och det kan behövas organisatoriska förändringar i landstingen och regionerna för att uppnå en mer patientcentrerad, tillgänglig, säker och jämlik vård i hela landet.

Vården på sjukhuset behöver bli mer familjecentrerad och utformas utifrån patienternas behov. Socialstyrelsen bedömer att det även är otydligt vart kvinnor ska vända sig för stöd och vård när en vecka har passerat och sjukhuset/BB inte längre ansvarar för vården. Uppföljningen av kvinnors hälsa behöver förbättras liksom tillgången till stöd och vård efter förlossningen. 

Det finns även stor potential till förbättring när det gäller att skapa kontinuitet i vårdkedjan avseende den personal kvinnor möter i samband med graviditet, förlossning och eftervård.

Läs hela sammanfattningen
Vård efter förlossning

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-4-13
Format: PDF
Antal sidor: 93
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr