Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare

Vägledningen utgör ett stöd för arbetet med olika kategorier EU/EES-medborgare som vistas i Sverige. Den vänder sig primärt till socialtjänsten men kan även utgöra ett stöd för andra aktörer som i sitt arbete möter dessa. Denna vägledning ersätter ”Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området” som publicerades 2014.

Sammanfattning

Så är vägledningen upplagd
Del 1 – EU/EES-medborgares rätt till socialt bistånd

Denna del innehåller en redogörelse för de rättsliga grunderna för EU/EES-medborgares uppehållsrätt och rätt till socialt bistånd, i olika sammanhang och olika situationer.

Centrala lagrum och orienterande domar redovisas och det finns exempel med kommentarer för att förtydliga frågor som kan uppstå i tillämpningen.
Avsnittet om utredning och beslut när EU/EES-medborgare ansöker om bistånd ger socialtjänsten vägledning i vad som särskilt behöver beaktas vid handläggningen av dessa ärenden.

Del 2 – Socialtjänstens möjligheter och ansvar i mötet med EU/EES-medborgare i utsatta förhållanden

Denna del beskriver socialtjänstens ansvar och möjligheter att ge stöd i mötet med EU/EES-medborgare som saknar rätt till socialt bistånd.
En beskrivning ges av den problematik och utsatthet som kan förkomma i denna grupp och hur socialtjänsten i samverkan med andra aktörer kan arbeta för att kunna ge skydd och stöd i olika situationer.
I avsnittet ges även exempel på hur kontakt kan etableras med sociala myndigheter i hemlandet.

Del 3 – Socialtjänstens ansvar för barn och unga

Denna del beskriver socialtjänstens ansvar att utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och svensk lagstiftning alltid skydda barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Vägledning ges om vad som särskilt behöver beaktas vid handläggningen av ärenden när barn som är EU/EES-medborgare påträffas, exempelvis då det finns anledning till oro eller misstanke om att de är utsatta för brott.

Förklaringar:

Socialt bistånd
Här menas insatser som kommunen ger enligt socialtjänstlagen (2001: 453), SoL, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Socialtjänst
Socialtjänsten organiseras och benämns på olika sätt i kommunerna och det finns många lokala namn på de olika delarna av socialtjänsten.
I denna vägledning används genomgående benämningarna socialtjänsten och socialnämnden för verksamhet som styrs av SoL.

EU/EES-länderEU-länder
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,
Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

EES-länder
Alla EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge

Läs hela sammanfattningen
Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-4-1
ISBN: 978-91-7555-418-1
Format: POD
Antal sidor: 60
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Anette Agenmark 
075-247 30 00

Mer hos oss

Ekonomiskt bistånd

Barn och familj

Mer hos andra

EU-medborgare i Sverige – en webbplattform med samlad information från myndigheter, kommuner och civila samhället