Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationella planeringsstödet 2017 - tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård och tandvård

2017 års statistikrapport presenterar tillgång och efterfrågan på personal inom hälso- och sjukvård och tandvård. Rapporten visar att tillgången överlag på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, i förhållande till befolkningen, ökat.

Socialstyrelsen har under 2016 påbörjat en utveckling av det nationella planeringsstödet (NPS). Målet är att bättre tillgodose huvudmännens behov av underlag för sitt arbete med planering och utveckling av kompetensför-sörjning i sin verksamhet, enligt de riktlinjer som lades fast i regeringens uppdrag om stöd till landstingens planering av kompetensförsörjning (S2015/07804/FS).

Tillgången på barnmorskor, sjuksköterskor och läkare sysselsatta i hälso- och sjukvård har, i förhållande till befolkningen, ökat över tid, med undantag för de specialiserade sjuksköterskorna. Det relativa antalet yrkesutövare, beräknat per 100 000 invånare, ökar dock långsammare än under tidigare år.

I förhållande till befolkningen har tillgången på barnmorskor sysselsatta i hälso- och sjukvård ökat med en procent mellan 2009 och 2014. Mellan 2013 och 2014 har antalet emellertid minskat med 0,3 procent.

 
Läkare sysselsatta i hälso- och sjukvård, per 100 000 invånare, har ökat med tio procent mellan 2009 och 2014 och med knappt en och en halv procent mellan 2013 och 2014. Specialistläkarna har ökat med sex procent mellan 2009 och 2014 och med en halv procent från 2013 till 2014.

Tillgången på sjuksköterskor har ökat med en procent mellan 2009 och 2014, men minskat i förhållande till befolkningen, med knappt en halv procent mellan 2013 och 2014. Tillgången på specialistsjuksköterskor har fortsatt minska, med sju procent mellan 2009 och 2014 och med två procent mellan 2013 och 2014.

Tillgången på tandläkare och specialiserade tandläkare per 100 000 invånare har i stort sett varit oförändrad sedan sekelskiftet. Antalet tandhygienister i förhållande till befolkningen har däremot ökat kraftigt, med 11 procent från 2009 till och med 2014.

Efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal fortsätter att tillta. Efterfrågan överstiger tillgången för barnmorskor, för alla specialiserade läkare samt för både specialiserade och icke specialiserade sjuksköterskor. Även inom tandvården överstiger efterfrågan tillgången för tandläkare och tandhygienister, men obalansen är mindre påtaglig än inom övrig hälso- och sjukvård.

Omvärldsberoendet på grund av rörligheten såväl mellan länder inom EU- och EES-området som tillskotten från andra länder, fortsätter vara av stor vikt för försörjningen av läkare och specialiserade läkare i svensk hälso- och sjukvård. Antalet svenska studerande till läkare och i någon mån till tandläkaryrkena i annat land fortsätter att öka.

Socialstyrelsens bedömning är att regeringen bör följa reformen som syftar till att utöka antalet utbildningsplatser för flera av de legitimerade yrkesgrupperna för att få en bild av dimensioneringen av utbildningsplatserna. Socialstyrelsen kommer även fortsättningsvis att följa tillgången och efterfrågan på vissa personalgrupper årligen för att se vilka effekter de beslutade utbildningsplatserna får på vården. Inom ramen för flera andra uppdrag, t.ex. uppföljningen av överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården, kommer Socialstyrelsen dessutom fortsätta att följa och stödja huvudmännen i deras arbete med att planera och utveckla den egna kompetensförsörjningen. Det kan till exempel handla om att se över arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och stödja samverkan över professionsgränser i vården.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-2-21
Format: PDF
Antal sidor: 47
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr