Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2017

Lägesrapporten redovisar tillståndet och utvecklingen inom vård och omsorg om äldre.

Sammanfattning

I denna lägesrapport beskriver Socialstyrelsen tillståndet och utvecklingen inom vården och omsorgen om personer 65 år eller äldre. Syftet med rapporten är att ge en samlad bild av området. Här sammanfattar vi de övergripande iakttagelserna.

Från särskilt boende till ordinärt boende

En större andel kommuner än tidigare bedömer att behovet av särskilda boendeformer för äldre kommer att vara uppfyllt om två år. Samtidigt fortsätter väntetiden till särskilt boende att öka från 50 dagar år 2013 till drygt 57 dagar 2016. Allt fler personer får insatser i det ordinära boendet, medan antalet personer i särskilt boende fortsätter att minska. Behovet av att stärka personalens kompetens för att möta äldre med stora vårdbehov inom hemtjänsten är därför fortsatt stort.

Positiv utveckling av förskrivning av läkemedel

Förskrivning av läkemedel som bedöms olämpliga för äldre fortsätter att minska. Det är dock fortsatt viktigt att se över användningen av läkemedel, inte minst antidepressiva och smärtstillande opioider som enskilt eller i kombination med varandra kan öka risken för fallskada. Förskrivningen av dessa läkemedel ökar med ålder och är även vanligare bland kvinnor än bland män. Ungefär 70 procent av fallskadorna i slutenvården gäller personer 65 år och äldre. Fallskador leder till många dödsfall i åldersgruppen. En annan iakttagelse är att en stor andel äldre använder läkemedel som ökar risken för muntorrhet. Muntorrhet kan, om den inte behandlas, öka risken för tandskador och dålig munhälsa.

Äldres missbruk måste uppmärksammas

Andelen personer 65 år eller äldre som fått vård för alkoholrelaterade diagnoser fortsätter öka, medan allt färre personer mellan 20 och 64 år får vård på grund av dessa diagnoser. Drygt en tredjedel av hemtjänstverksamheterna och de särskilda boendena har rutiner vid misstanke om eller upptäckt av att någon är beroende av eller missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel). Socialstyrelsen anser att fler verksamheter behöver utveckla rutiner för hur personalen ska agera vid misstanke om eller upptäckt av denna typ av missbruk.

Behov av samverkan och samordning kvarstår

En av de stora utmaningarna är fortfarande hur hälso- och sjukvård och socialtjänst samverkar och samordnar insatserna kring den enskilde äldre. Brister har uppmärksammats i bland annat nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom, demens och palliativ vård. Socialstyrelsens bedömning är att samverkan mellan kommuner och landsting måste förbättras och att samverkan utgår från en organisation som stödjer ett teambaserat arbetssätt utifrån den äldres behov.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-2-2
ISBN: 978-91-7555-410-5
Format: PDF
Antal sidor: 74
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Michaela Prochazka
075-247 30 00