Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Vård och omsorg till personer med en riskfylld konsumtion eller beroende av olika substanser – Öppna jämförelser av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser

Denna rapport är den första inom öppna jämförelser som berör både socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser inom missbruks-och beroendevården, inklusive insatser för personer med spelmissbruk. Här presenteras ett urval av indikatorer som belyser socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser och resultat inom området.

Bilagor

Bilaga 8 – utvecklingsindikatorer

Bilaga 9 – Beskrivning av indikatorer

Indikatorbaserade uppföljningssystem inom missbruks- och beroendevården. En internationell utblick. Sirona health solutions. 2017.

Sammanfattning

Under perioden 2011–2015 vårdades 55 000 kvinnor och 125 000 män med en alkoholdiagnos samt 43 000 kvinnor och 88 000 män med en narkotikadiagnos inklusive för beroende till narkotikaklassade läkemedel inom specialiserad öppen- och slutenvård i Sverige. Det finns olika uppskattningar och bedömningar av beroendets omfattning men troligen når inte huvudmännen alla individer som har behov av vård och omsorg på grund av ett skadligt beroende av olika substanser.

Den här öppna jämförelsen bidrar med uppföljning inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst med tre lika stora delar som beskriver strukturer, processer och resultat för vård och omsorg som berör den grupp som har problem med beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Målet är att bidra med underlag för att bättre kunna individanpassa den vård och omsorg som motverkar sjukdom, för tidig död och social utslagning. Redovisningen berör några av de resultatområden som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys beskriver i sin rapport, Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?, regeringens samlade ANDT-strategi för 2016–2020 samt mål i Agenda 2030.

Här är några resultat i korthet för insatser inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten:

  • En ökning av antalet dödsfall genom läkemedels- och narkotikaförgiftningar kan ses i befolkningen i synnerhet bland män med förgymnasial utbildningsbakgrund.
  • Den alkoholrelaterade dödligheten i befolkningen har i princip varit oförändrad eller något minskande under de senaste femton åren. Dödsfallen är högre bland män jämfört med kvinnor samt högre bland män med förgymnasialutbildning jämfört med män med längre utbildning dock är den något minskande sett över tid för denna grupp vilket är positivt.
  • Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har ett gemensamt ansvar för att ingå en överenskommelse för att etablera ett samarbete. Samverkan ökar men det är fortfarande bara drygt hälften av kommunerna och landstingen som upprättat samverkan inom området.
  • Fler män än kvinnor tvångsvårdas enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, det visar sig att kvinnor i större utsträckning än män även har haft insatser tidigare i livet enligt socialtjänstlagen eller enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga.
  • Under 2016 var det drygt fem miljoner personer som besökte primärvården. Av dessa var det mindre än en procent som hade ett riskbruk dokumenterat i journalen. Det var en lika liten andel av patienterna som hade fått någon av de åtgärder som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor av alkohol.
  • Det är få kommuner som erbjuder stödprogram till närstående, boendeinsatser samt multiprofessionella team enligt rekommendationer i de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende om psykosociala stödinsatser inom socialtjänsten.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-12-36
Format: PDF
Antal sidor: 117
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr