Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Vägar till ökad delaktighet – Kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS

Delaktighet är en mänsklig rättighet och centralt i all verksamhet för människor med de funktionsnedsättningar som anges i beskrivningen av grupp 1 och 2 i personkretsen enligt LSS. Den här rapporten ger socialtjänsten stöd för ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån den enskildes tillfälle, förmåga och vilja till delaktighet.

Sammanfattning

Delaktighet är en mänsklig rättighet och centralt i all verksamhet för människor med de funktionsnedsättningar som anges i beskrivningen av grupp 1 och 2 i personkretsen enligt LSS. Det gäller både utifrån lagens övergripande mål och det dagliga arbetet med stöd och service.

Delaktighet handlar om engagemang i en livssituation. Ytterst kan bara den enskilde själv bedöma sin delaktighet, men samspelet mellan individ och miljö påverkar i hög grad den enskildes engagemang och upplevelse av delaktighet. Genom fler tillfällen att vara delaktig  utifrån egna intressen, och stöd att använda dessa tillfällen, kan engagemanget i olika livssituationer öka.

Att socialtjänsten ser delaktighet som en process är viktigt både i förhållande till barn och vuxna med funktionsnedsättning. För barn handlar det om möjligheter till delaktighet här och nu, men också om att lära sig att påverka sin situation och efter hand få större kontroll över sitt liv. För vuxna med nedsatt beslutsförmåga kan ett väl fungerande arbete för ökad delaktighet bidra till ökad vilja och förmåga att delta i beslutsfattande. Därmed kan inflytandet öka, såväl över stödet och servicen som i det dagliga livet och på samhällsnivå.

Ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete för ökad delaktighet innebär att socialtjänsten på flera sätt stärker förutsättningarna för den en skildes engagemang i livssituationer. Det handlar om att

  • utgå från individens tillfälle, förmåga och vilja till delaktighet
  • arbeta med en helhetssyn på socialtjänstens uppdrag
  • utveckla en organisation som stödjer delaktighet
  • reflektera kring värden, normer och risker i arbete för delaktighet
  • använda kunskap om individens funktionstillstånd och stödbehov
  • utforma uppdrag till utförare med och för den enskildes delaktighet
  • ta reda på vilka aktiviteter som är viktiga för individen
  • ge arbetsfrämjande stöd på flera nivåer som kan göra det möjligt för den enskilde att få och behålla ett förvärvsarbete
  • välja och använda metoder och arbetssätt med insikt om det osäkra kunskapsläget inom området.

Arbetet för ökad delaktighet gäller såväl övergripande uppgifter om information och samverkan som handläggning, genomförande och uppföljning av individuella stöd- och serviceinsatser.

Läs hela sammanfattningen
Vägar till ökad delaktighet – Kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-12-21
ISBN: 978-91-7555-441-9
Format: Bok
Antal sidor: 88
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 88 kr

Kontakt

Pär Alexandersson
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder