Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta – Analys av socialtjänstens handläggning

Socialstyrelsens rapport är en fördjupad analys av socialtjänstens handläggning i ärenden som rör såväl flickor som pojkar vilka kommer till Sverige och uppges att vara gifta. Materialet omfattar både ensamkommande barn och barn som kommer till Sverige med vårdnadshavare.

Sammanfattning

I februari 2017 fick Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag om socialtjänstens handläggning av ärenden gällande barn som kommer till Sverige och som uppges vara gifta. Rapporten Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta är en fördjupad analys av socialtjänstens handläggning och ett stöd för socialtjänsten i sitt arbete.

Den fördjupade analysen bygger till största del på intervjuer med tio kommuner. Intervjuerna fokuserade på handläggningsprocessen genom fallbeskrivningar om sammanlagt 25 gifta barn. Vi har även träffat tre flickor. Kommunernas kunskap och de åtgärder som vidtas vid barnäktenskap varierar och kommunerna efterfrågar vägledning i arbetet.

Flera kommuner berättar om svårigheten att bedöma vilken placeringsform som är bäst när barnet uppger att hon eller han vill fortsätta att leva tillsam-mans med sin make/maka. De allra flesta av barnen är även själva föräldrar till ett eller flera barn. Det ställer än högre krav på socialtjänstens handläggning då barnets egna barn har rätt till båda sina föräldrar.

Kommunerna beskriver att de har placerat gifta barn på hem för vård eller boende, HVB, eller i familjehem. Barn har också placerat hos egna eller makens/makans släktingar. Vissa har inte placerats alls, utan har istället bott med sin make/maka på Migrationsverkets boende eller hos släktingar, som socialtjänsten bedömt inte skulle godkännas som familjehem.

När oron varit stor har några kommuner placerat gifta barn på utredningshem för att kunna genomföra omsorgsfulla utredningar. I vissa fall har socialtjänsten placerat barn med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, trots att samtycke till placering saknats och utan en ansökan utifrån lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Socialstyrelsen bedömer att en förklaring till placeringar mot det enskilda barnets och den gode mannen/vårdnadshavarens vilja, kan vara att socialtjänsten har svårt att skilja på regelverket kring barnäktenskap och det regelverk som styr socialtjänstens arbete. Flera kommuner påtalar att det är svårt att använda LVU och att bedöma var gränsen för en LVU-ansökan går.

I intervjuerna framkommer även att make/maka kan ha getts medgivande om att bli familjehem och att flickor under 15 år inte alltid skyddats, utan tillåtits bo med make.

Socialstyrelsen identifierar följande områden som centrala för att stödja och stärka arbetet med barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta:

  • Socialtjänsten behöver ha kunskap om de risker som är förknippade med barnäktenskap.
  • Den risksituation som ett barnäktenskap utgör innebär att socialtjänsten behöver göra noggranna och omsorgsfulla skyddsbedömningar, utredningar och uppföljningar grundade på hur det enskilda barnet påverkas av att leva i äktenskap.
  • Socialtjänsten behöver säkerställa att de tillämpar rådande regelverk så att de gifta barnen handläggs på ett rättssäkert sätt.
  • Både socialtjänsten och andra samhällsaktörer behöver utveckla arbetssätt så att barn som är gifta uppmärksammas, får stöd och skydd.

Socialstyrelsen målgruppsanpassar nu rapporten till en vägledning för socialtjänsten och tar fram ett riktat informationsmaterial tillsammans med Migrationsverket till barn och deras anhöriga. Socialstyrelsen gör bedömningen att dessa material kommer att utgöra ett förstärkt stöd för socialtjänstens handläggning av barn som kommer gifta.

Läs hela sammanfattningen

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-11-17
Format: POD
Antal sidor: 37
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 6 kr

Kontakt

Tina Trygg
075-247 30 00