Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär

Resultaten visar en nationell bild av hemlösheten under en vecka 2017. Syftet är att resultaten ska utgöra ett underlag i det strategiska arbetet på statlig, regional och lokal nivå för att motverka hemlöshet.

Sammanfattning

Det finns personer i olika former av hemlöshet i nästan hela Sverige, både personer som bor i landet och EU-medborgare som vistas här tillfälligt. Trots att färre kommuner deltog i årets kartläggning uppgavs drygt 33 250 personer leva i hemlöshet, enligt Socialstyrelsens definition, under vecka 14, 2017.

Resultaten omfattar inte samtliga personer i landet som är hemlösa och utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden. Socialstyrelsen har i kartläggningen försökt ringa in personer som är i olika situationer av hemlöshet. Här ingår personer i akut hemlöshet, personer som saknar boende efter institutionsvistelse, personer som bor inom den sekundära bostadsmarknaden och personer som bor kortsiktigt hos familj, släkt eller andra privatpersoner. Det är femte gången Socialstyrelsen kartlägger hemlöshetens omfattning och karaktär, och senast var 2011.
Resultaten visar följande:

 • Män är fortfarande i majoritet bland de personer som är i hemlöshet,
  62 procent. Antalet kvinnor har ökat och är nu 900 fler jämfört med hur många de var i Socialstyrelsens kartläggning 2011.
 • Drygt en tredjedel av alla personer i hemlöshet är föräldrar till barn under 18 år och något fler kvinnor än män är föräldrar. Sammantaget var det minst 24 000 barn vars föräldrar var i någon av hemlöshetssituationerna.
 • Det är vanligare att kvinnorna bor med sina barn, stadigvarande eller växelvis, än att männen gör det. Den vanligaste faktorn som bidragit till dessa föräldrars hemlöshet var att de inte godkänts på den ordinarie bostadsmarknaden.
 • Drygt hälften av personerna är födda i Sverige. Antalet födda utomlands är i år drygt 2 000 fler än i kartläggningen 2011. Drygt hälften av de utlandsfödda har levt i Sverige i minst fem år.
 • Mer än hälften av personerna har varit i hemlöshet i minst ett år och en av tio har varit hemlös i mer än 10 år.
 • Försörjningsstöd är den enskilt vanligaste inkomstkällan för personer i hemlöshet. Nästan en av tio har lön från regelbundet eller tillfälligt arbete.
 • Personer med missbruk och personer med psykisk ohälsa är något färre jämfört med kartläggningen 2011. Det är främst männen som uppges ha behov av, och under det senaste året fått, stöd och behandling för missbruk och beroende.
 • Mer än var femte person i kartläggningen uppgavs inte ha några andra behov som föranleder stöd, insatser eller behandling, utöver boendet.
 • För nästan var femte person uppgavs en bidragande faktor till deras hemlöshetssituation var att de blivit avhysta från sin bostad.

Nästan hälften bor inom den sekundära bostadsmarknaden

Nästan hälften av personerna i årets kartläggning bor i långsiktiga boendelösningar, främst i bostäder med sociala eller kommunala kontrakt där kommunen står för bostaden och hyr ut i andra hand. Antalet personer som bor i långsiktiga boendeformer är drygt 1 900 fler jämfört med kartläggningen 2011.

I den här situationen finns de flesta föräldrar som bor med sina barn under 18 år, majoriteten av dem är ensamstående kvinnor. En av fem kvinnor hade lön eller studiemedel som huvudsaklig inkomstkälla. En fjärdedel av kvinnorna ansågs inte ha behov av andra insatser än boendet. Behov av stöd, insatser och behandling för missbruk och beroende är relativt vanligt bland männen, men en av fyra män ansågs inte ha andra behov utöver boendet.

Fler i akut hemlöshet

Det är både fler personer och fler som är föräldrar till barn under 18 år i akut hemlöshet i år, jämfört med 2011. Framförallt har antalet kvinnor ökat, varav majoriteten har barn och är utlandsfödda. För en tredjedel av kvinnorna i akut hemlöshet uppgavs våld i nära relationer vara en faktor som bidragit till att de hamnat i denna akuta hemlöshetssituation.

Männen i akut hemlöshet har i genomsnitt varit hemlösa under en längre tid än kvinnorna. Det var betydligt vanligare att männen har behov av stöd, insatser och behandling för sitt missbruk och beroende än att kvinnor har det. En femtedel av männen lever utomhus, i offentliga miljöer eller i bilar, tält, husvagnar och liknande.

Ungefär en femtedel av personerna i akut hemlöshet ansågs inte ha något behov av stöd, insatser eller behandling, utöver boendet.

Färre som ordnat ett kortsiktigt boende hos privatpersoner

Antalet personer som ordnat eget kortsiktigt boende är något färre i år än 2011. De flesta av dem bor ofrivilligt och kontraktslöst hemma hos släkt eller familj. Trots att personerna i denna situation i genomsnitt är yngre har majoriteten varit i hemlöshet i mer än ett år. Nästan tre av fyra har under det senaste året haft försörjningsstöd och en femtedel har fått stöd och vård för psykisk ohälsa. Bland männen är missbruk och beroende vanligare och det ansågs också vara en bidragande faktor till deras hemlöshetssituation.

Många på stödboende – färre på institution

Det minsta antalet personer i kartläggningen är de som saknar ordnat boende efter sin vistelse på stödboende eller någon form av institution. I denna grupp är de allra flesta män, de flesta är födda i Sverige och relativt få är föräldrar. En hög andel av personerna har behov av stöd, insatser och behandling för psykisk ohälsa och för missbruk och beroende.

EU-och EES-medborgare i akut hemlöshet

I stora delar av Sverige finns EU- och EES-medborgare som vistas tillfälligt i landet och lever i akut hemlöshet. Många av dem sover utomhus eller i bilar, tält, kojor och liknande när de vistas i Sverige. Diskriminering och svårigheter att försörja sig i hemländerna bidrar till att de lämnar hem och familj och reser hit för att försöka skaffa någon form av inkomst.

Läs hela sammanfattningen
Hemlöshet 2017 - karaktär och omfattning

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-11-15
Format: PDF
Antal sidor: 109
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr