Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning

Kunskapsstödet presenterar en modell för hur samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning kan förbättras av kommuner och landsting. Modellen förväntas öka barns tillgång till fungerande stöd och minska föräldrars arbetsbelastning. Här ges organisatoriska och praktiska framgångsfaktorer i arbetet med att utveckla samordning.

Sammanfattning

Barn med funktionsnedsättningar behöver få tillgång till ett välfungerande stöd samtidigt som föräldrarnas arbetsinsats kring barnets behov blir hanterlig. Idag är barns tillgång till stöd alltför beroende av förälderns resurser att hitta och söka sådant. Det riskerar att leda till en ojämlik tillgång på vård, omsorg och stöd.

För att uppnå en förbättrad samordning av stöd till barn med funktionsnedsättningar presenterar Socialstyrelsen ett kunskapsstöd som riktar sig till kommuner och landsting i egenskap av ansvariga för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I kunskapsstödet presenteras en modell som sammantaget bedöms kunna göra skillnad för barn och föräldrar. Modellen består av följande tre delar:

Samordnad informationstjänst ska ge tillgång till lokalt och regionalt förankrad information om vård, stöd, omsorg och service som riktar sig till barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar. Tjänsten innefattar två delar. Dels en webbplats, där det går att hitta information om det samhällsstöd som berör personer med funktionsnedsättning. Dels möjlighet till mottagaranpassad vägledning av en så kallad guide som kan hjälpa till att söka fram svar och anpassa informationen utifrån mottagarens behov.

Gemensam planeringsprocess synliggör vad som sammantaget planeras för barnet och familjen. Det minskar risken för att åtgärder eller insatser saknas, krockar med varandra eller rent av motverkar varandra. Samordnad planering finns redan som en skyldighet men här beskriver myndigheten förutsättningar och framgångsfaktorer som underlättar en gemensam planeringsprocess i komplexa situationer.

Praktiskt stöd av en koordinator är tänkt som ett stöd när situationen för familjen är eller riskerar att bli ohållbar. En koordinator kan hjälpa till med att sortera, strukturera och prioritera det som behöver göras för att få samordningen kring familjen att fungera utifrån barnets behov av stöd. Det praktiska stödet syftar till att säkra ett sammanhållet och mer heltäckande stöd kring familjen inom ordinarie verksamhet.

Arbete med modellens tre delar förutsätter ett fortsatt utvecklingsarbete genom anpassning utifrån lokala och regionala förhållanden. En utgångspunkt för modellen är goda exempel på samordningslösningar som har prövats på olika håll i landet.

I kunskapsstödet presenteras organisatoriskt viktiga framgångsfaktorer för arbete med modellens tre delar samt ett stöd för praktiskt arbete med samordning riktat till berörda professioner.

Läs hela sammanfattningen
Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-10-31
ISBN: 978-91-7555-432-7
Format: Bok
Antal sidor: 78
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 115 kr