Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationella riktlinjer – Palliativ vård i livets slutskede – Målnivåer för indikatorer

Målnivåerna anger hur stor andel i en patientgrupp som bör komma i fråga för en viss behandling eller annan vårdåtgärd. Målnivåerna ger landsting, regioner och kommuner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Sammanfattning

Socialstyrelsens utvärdering av den palliativa vården i livets slutskede visade att det finns ett antal förbättringsområden inom såväl landstingen och regionerna som kommunerna, där vården och omsorgen behöver lägga ytterligare kraft för att i ännu högre grad följa det nationella kunskapsstödet kompletterat med det nationella vårdprogrammet som ska utgöra en gemensam grund för en god och jämlik palliativ vård i livets slutskede.

Utgångspunkten för målnivåarbetet är de indikatorer som har tagits fram inom ramen för det nationella kunskapsstödet för palliativ vård i livets slutskede. De målnivåer som tas fram utgår från dessa indikatorer och syftar till att vara ett stöd för landstingens, regionernas och kommunernas förbättringsarbete.

Målnivåerna som fastställts i denna rapport har en hög nivå och det kan ta tid för hälso- och sjukvården att nå upp till dem. Av den anledningen kan det vara lämpligt att landstingen, regionerna och kommunerna sätter upp egna delmål för att nå de eftersträvansvärda målen.

Läs hela sammanfattningen
Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer – Målnivåer för palliativ vård i livets slutskede

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-10-22
Format: POD
Antal sidor: 33
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr