/
/

Metoder för radiologisk åldersbedömning – En systematisk översikt

Rapporten kartlade vilken kunskap som fanns om radiologiska metoder för medicinsk åldersbedömning vintern 2015/2016.

Rapport om metoder för åldersbedömningar förtydligas
Socialstyrelsen arbetar för närvarande med att förtydliga de statistiska beräkningarna i den systematiska översikten om radiologiska metoder för åldersbedömning. Rapporten kommer också att kompletteras med en utförligare metodbeskrivning.

Mer om att den systematiska översikten om metoder för åldersbedömning förtydligas och kompletteras. 

Sammanfattning

Aktuell forskning visar att undersökning med magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen, samt att åldersbedömningar med icke-radiologiska metoder saknar vetenskapligt stöd.

Vid Socialstyrelsens litteratursökning hittades totalt 1571 vetenskapliga artiklar, men efter en bortsortering av bland annat dubbletter analyserades omkring 1400. I ett första delprojekt analyserades artiklar om åldersbedöm-ning med magnetkamera. 547 artiklar identifierades och 38 lästes i fulltext. 25 artiklar värderades vetenskapligt utifrån kvalitet. Efter ytterligare kvali-tetsgranskning har 19 artiklar tabellerats och värderats enligt GRADE. Metaanalys har utförts för att kunna jämföra olika metoder i de fall det var möjligt.

Även en sökning rörande åldersbedömning med hjälp av radiologisk undersökning av tänder har gjorts. Då har 407 vetenskapliga artiklar identifierats. Efter genomläsning av sammanfattningar (abstract) återstod 50 artiklar som har bedömts rörande kvalitetsbrister (bias) i fulltext. Slutligen har en litteratursökning gjorts om åldersbedömning med radiologiska metoder av skelett med joniserande strålning det vill säga vanlig röntgen. Analysen har i denna rapport avgränsats till att omfatta automatiska metoder på grund av det omfattande materialet och projektets tidsplan. Initialt identifierades 616 artiklar där 26 analyserats som fulltext där två utvalts.

Magnetkamera av knäled uppvisade en tydligt minskat risk att missta ett barn för att vara vuxen jämfört med röntgen av tänder och röntgen av hand/handled - 3/7% (pojkar/flickor) mot ca 12%. När det gäller risken att missta en vuxen för att vara ett barn är risken tydligt minskad från 55% vid röntgen av tänder till 29% för magnetkamera av knäled och 25% för röntgen av hand/handled.

Med tanke på populationsdosen strålning för stora grupper asylsökande bör 18 års gränsen avgöras med hjälp av magnetkamera som också ger en säkrare bedömning än såväl röntgen av tänder som röntgen av hand/handled. Till detta kommer en bristande samstämmighet mellan olika bedömare av röntgen tänder (60-85%). Samstämmigheten är godtagbar (85%) för undersökning med magnetkamera av knäled. Andelen barn och vuxna som blir rätt klassificerade ligger i regel under 90% för tänder men i en studie av fotled på över 90% för pojkar. En pilotstudie föreslås undersöka hur kombinationen av fyra tillväxtzoner i knäled och fotled undersökta med magnetkamera kan förbättra åldersbedömningen för 18 års gränsen

Läs hela sammanfattningen
Metoder för radiologisk åldersbedömning

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-7-4
Format: POD
Antal sidor: 88
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr