Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Digitalisering av Socialstyrelsens produkter 2016 - Delrapport

Delrapporten redovisar statusen för ett antal digitaliseringsuppdrag kopplade till försäkringsmedicinskt beslutsstöd, nationellt fackspråk och dödsorsaksintyg. Socialstyrelsen har fått uppdragen i samband med en överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering mellan staten och SKL.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått ett antal uppdrag i samband med överenskommelsen mellan staten och SKL om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016. Syftet med överenskommelsen är att utveckla sjukskrivningsprocessen och stimulera hälso- och sjukvårdens medicinska rehabiliteringsinsatser. Uppdragen är kopplade till följande produkter:

  • Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
  • Verktyg för innehållshantering för att hantera innehållet i försäkringsmedicinskt beslutsstöd
  • Registret för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp)
  • Nationellt fackspråk – terminologitjänst
  • Nationellt fackspråk – stöd till användare
  • Dödsorsaksintyg och dödsbevis.

Uppdraget för försäkringsmedicinskt beslutsstöd (stöd i sjukskrivningsprocessen) är en fortsättning av uppdrag inom tidigare överenskommelser mellan staten och SKL. Arbetet består av en fortsatt utveckling av beslutsstödet när det gäller både innehåll, teknik och informatik. Bland annat uppdaterar Socialstyrelsen rekommendationerna för psykiska sjukdomar och harmoniserar informationsstrukturen med nationella riktlinjer för vård och omsorg för att skapa flera användningsområden.

Socialstyrelsen gör också en förstudie om verktyg för innehållshantering. Verktyget ska stödja myndigheten både i arbetet med att ta fram innehållet i försäkringsmedicinskt beslutsstöd och att lagra innehållet. Liknande behov finns för nationella riktlinjer för vård och omsorg.

Socialstyrelsen vidareutvecklar även direktåtkomst till registret för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp) för offentliga vårdgivare. Även detta är en fortsättning på uppdraget från tidigare överenskommelse mellan staten och SKL. Under 2015 integrerade Socialstyrelsen tjänsten för direktåtkomst till HoSp mot Ineras nationella tjänsteplattform. Under detta år planerar Socialstyrelsen att genomföra ett pilotprojekt med en enhet inom offentlig vård för att kunna fortsätta att utveckla tjänsten. Socialstyrelsen har också gjort en skrivelse till Socialdepartementet i december 2015 om att få tillgängligöra uppgifterna i HoSp-registret för flera aktörer.

Socialstyrelsen gör också en förstudie för att ta redan på förutsättningarna för att tillgängliggöra nationellt fackspråk via en terminologitjänst. Nationellt fackspråk består av termbanken, ICD-10, ICF, Snomed CT med flera produkter.

Socialstyrelsen bidrar även med användarstöd för nationellt fackspråk i samband med uppdragen från överenskommelsen – främst kring de uppdrag som är knutna till hälso- och sjukvårdens läkarintyg om arbetsförmåga och försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Ett område för användarstöd och rådgivning gäller användning av ICF i dessa sammanhang.

Slutligen utreder även Socialstyrelsen i samarbete med Inera om det är möjligt att Ineras e-tjänst Webcert utvecklar intygshantering för dödsorsaksintyg och dödsbevis, som idag finns i Socialstyrelsens nuvarande egna e-tjänst eMortis. En sådan utveckling skulle kunna leda till en ökad digitalisering och därmed effektivisering av processerna kring dödsorsaksintyg och dödsbevis. Idag rapporteras cirka 90 000 av 100 000 dödsfall via pappersblanketter.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-6-34
Format: POD
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr