Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Tolkar för hälso- och sjukvården och tandvården – Kartläggning våren 2016

Rapporten redovisar hälso- och sjukvårdens och tandvårdens förutsättningar att tillgodose sitt behov av tolkar och andra former av språkstöd.

Sammanfattning

Socialstyrelsens kartläggning omfattar hälso- och sjukvårdens och tandvårdens tillgång till stöd för andra talade språk än svenska. Den belyser tillgången till tolkar och beskriver andra former av språkstöd än tolk som landsting och regioner använder, till exempel språkkunnig sjukvårdspersonal och skriftlig information på andra språk än svenska.

Vad gäller tillgången till tolkar så bekräftar kartläggningen resultat av tidigare studier och visar att det råder brist på kontakttolkar i talade språk i allmänhet och brist på kvalificerade tolkar som hälso- och sjukvården och tandvården kan anlita i synnerhet. Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens efterfrågan på tolktjänster i talade språk har ökat markant de senaste åren och fortsätter att öka efter 2015 års stora tillströmning av asylsökande.

Socialstyrelsens kartläggning visar att de befintliga systemen för för-medling av tolktjänster och utbildning av tolkar inte räcker till för att tillgodose hälso- och sjukvårdens och tandvårdens behov av språktolkar och att det finns ett stort behov av kompletterande språkstöd. Kartläggningen har identifierat två huvudsakliga problem. Det första problemet delas med andra tolkanvändare.

  • Det råder brist på kontakttolkar i de mest efterfrågade språken och det är särskilt ont om kvalificerade, utbildade tolkar. Därtill saknas en tydlig definition av vem som kan kalla sig för tolk, benämningen tolk kan inrymma allt från högkvalificerade auktoriserade tolkar till personer som behärskar två språk och som anlitas för att tolka. Detta försvårar upphandling och avrop av tolktjänster.
  • Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens tolkuppdrag väljs bort av tolkarna. Bristen på tolkar skapar en konkurrenssituation om tolkresurserna mellan vårdgivare och andra tolkanvändare inom offentlig sektor. De flesta landsting och regioner, 16 av 21, erbjuder lägre arvodesnivåer och sämre villkor jämfört med tolkanvändare hos statliga myndigheter, vilket leder till att många tolkar väljer bort hälso- och sjukvårdens och tandvårdens uppdrag.

Bristen på kvalificerade tolkar för hälso- och sjukvård och tandvård kan leda till allvarliga konsekvenser för såväl patientsäkerheten och patienters integritet som hälso- och sjukvårdsverksamheternas effektivitet och arbetsbelastning, visar Socialstyrelsens kartläggning. Akutvård och akut tandvård drabbas i störst utsträckning av tolkbristen. Tolkbristen verkar också påverka hälso- och sjukvården och tandvården i glesbygd i högre grad än i tätort.

Arabiska var det i särklass mest efterfrågade tolkspråket under 2015 och fortsätter att vara det under 2016. Dari, somaliska och tigrinja är de näst mest efterfrågade tolkspråken och också de språk inom vilka det råder störst brist på tolkar.

Kartläggningen har tydliggjort att det saknas samordning av tolkfrågor och annat språkstöd mellan landsting och regioner, det finns ingen samlande aktör som har insikt i hur behoven ser ut. Varje landsting och region löser behoven av språkstöd på egen hand. Landstingen och regionerna har egna modeller för upphandlingar av tolktjänster och egna modeller för att tillhandahålla andra former av språkstöd än tolk för hälso- och sjukvårds- och tandvårdsverksamheterna.

Behovet av språktolkar för hälso- och sjukvården och tandvården antas fortsätta att öka under 2016 även om antalet nya asylsökande minskar, eftersom effekterna av en ökande befolkning märks senare för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens verksamheter jämfört med andra samhällsservicefunktioner. Därför är det viktigt att fortsätta utveckla parallella former av språkstöd som till exempel skriftlig information och mer systematisk användning av språkkompetensen hos vårdpersonal, när det är lämpligt.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-5-7
Format: PDF
Antal sidor: 66
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Susanna Dellans
075-247 30 00