Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Konsumentprodukter som hjälpmedel – En handbok för hälso- och sjukvården

Handboken ger vägledning till landsting och kommuner som på ett säkert och tillförlitligt sätt vill bredda sitt utbud av hjälpmedel med konsumentprodukter. Upplägget utgår från tre olika perspektiv – vårdgivarens, förskrivarens och hjälpmedelsanvändarens.

Denna publikation har tagits över av Socialstyrelsen i och med att Hjälpmedelsinstitutet upphörde den 30 april 2014 och dess webbplats stängdes ner den 1 maj 2016.

Sammanfattning

Handbok för landsting och kommuner som på ett säkert och tillförlitligt sätt vill bredda sitt utbud av hjälpmedel med konsumentprodukter.

Fritt val av hjälpmedel genomfördes som en praktisk försöksverksamhet i tre landsting och några kommuner under tiden 2007 – 2009 i syfte att öka hjälp­medelsanvändarens delaktighet i val av hjälpmedel. Kvarstående frågor utred­des och resulterade i rapporten Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77. I den föreslogs en kartläggning av möjligheten att förskriva konsumentprodukter som hjälpmedel. Hjälpmedelsinstitutet har genomfört kartläggningen och därefter tagit fram denna handbok.

Syftet med den här handboken är att ge vägledning till landsting och kommu­ner som på ett säkert och tillförlitligt sätt vill bredda sitt utbud av hjälpmedel med konsumentprodukter. Syftet är också att lyfta fram vilka omständigheter som hjälpmedelsverksamheten, förskrivare och annan berörd personal sär­skilt ska tänka på. Handboken tar även upp vad som gäller för konsument­produkter inom Fritt val av hjälpmedel.

Upplägget utgår från tre olika perspektiv – vårdgivarens, förskrivarens och hjälpmedelsanvändarens. Därför förekommer det upprepningar i texten. Tanken är att på ett tydligt sätt ange vilket ansvar och vilka skyldigheter res­pektive organisation eller individ har. Handboken är indelad i olika kapitel som förskrivning av medicintekniska produkter eller konsumentprodukter, fritt val av hjälpmedel, riskanalyser samt eget köp. Handboken inleds med ett generellt avsnitt som bör läsas oavsett vilket av kommande kapitel som är av intresse.

Hjälpmedel är en viktig förutsättning för att personer med funktionsnedsätt­ning ska kunna fungera i sin miljö, vara aktiva och delta i samhällslivet. Det finns olika vägar att få tillgång till hjälpmedel med olika aktörer som ansva­rar för dessa.

När det gäller hjälpmedel för aktivitet och delaktighet i det dagliga livet, exempelvis personlig vård och förflyttning, ansvarar landstingen och kom­munerna enligt hälso- och sjukvårdslagen för dessa. De ansvarar också för att hjälpmedlen används på rätt sätt, fungerar bra och är säkra att använda. Därför är de flesta hjälpmedel som erbjuds av landsting och kommuner medicintekniska produkter. Det är produkter som är tillverkade och provade för ett medicinskt syfte, till exempel för att kompensera för en funktions-nedsättning.

Det finns numera, tack vare den tekniska utvecklingen, flera konsumentprodukter som också kan fungera som hjälpmedel. Med konsumentprodukter menas produkter eller varor som säljs till och marknadsförs mot privat­personer. Att det finns ett utbud av konsumentprodukter som kan användas som hjälpmedel är positivt. Det ger hjälpmedelsanvändaren möjlighet att få en produkt som bättre passar hans eller hennes behov. Konsumentprodukter som alternativ till traditionella hjälpmedel ger ökad valfrihet, och därmed större möjligheter för personer med funktionsnedsättning att fullt ut delta i samhällslivet.

Det finns ingen definition på hjälpmedel i lagstiftningen. Det finns därför inga lagliga hinder för ett landsting eller en kommun att bredda sitt hjälpmedelsutbud med konsumentprodukter. Lagstiftningen förbjuder inte heller ett landsting eller en kommun att låta hjälpmedelsanvändaren använda rekvisition inom Fritt val av hjälpmedel till köp av konsumentprodukter.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har landsting och kommuner en skyldighet att erbjuda en god och säker vård. Det gäller även konsumentprodukter som erbjuds som hjälpmedel. Kraven på kvalitet och säkerhet hos konsumentprodukter är däremot inte alltid desamma som för medicintekniska produk­ter. De risker som det innebär varierar självklart beroende på vilka produkter det gäller och vad de ska kompensera. Att vara medveten om detta är en för­utsättning för ett bredare synsätt på hjälpmedel som inkluderar konsument­produkter.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-4-45
Format: PDF
Antal sidor: 56
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Karin Flyckt
075-247 30 00

 

Mer hos oss

Hjälpmedel