Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Hjälpmedel i kommuner och landsting – En nationell kartläggning av regler, avgifter, tillgång och förskrivning

Rapporten presenterar en samlad och aktuell bild av hjälpmedelsverksamheten hos kommuner och landsting. Den vänder sig främst till regeringen men är även ett underlag för kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla regelverken för hjälpmedelsområdet eller avgiftsfrågor.

Den nedladdningsbara filen är korrigerad 2016-04-12.

Sammanfattning

I den här rapporten presenterar Socialstyrelsen resultaten från ett flertal kartläggningar inom hjälpmedelsområdet. Kartläggningarna har omfattat sjukvårdshuvudmännens regelverk, avgifter samt hur utbudet motsvarar behovet av hjälpmedel hos barn och vuxna. Myndigheten har också kartlagt var i vården och omsorgen hjälpmedel som hanteras av hjälpmedelscentralerna förskrivs samt kompetensen om hjälpmedel hos förskrivare.

Kartläggningen har genomförts med ett antal datakällor som dokumentstudier, enkäter, fallbeskrivningar, verksamhetsstatistik, brukarundersökningar och fokusgrupper.

Förutsättningarna för att få förskrivna hjälpmedel är jämlika

Möjligheten att få kartlagda hjälpmedel förskrivna anses vara god och jämlik i landet, både för barn och för vuxna med utgångspunkt i fiktiva fallbeskrivningar. Socialstyrelsen bedömer att även regelverkens utformning möjliggör en jämlik hjälpmedelsförskrivning i landet.

Det finns dock några skillnader i förskrivningen av hjälpmedel i förhållande till ålder och kön enligt hjälpmedelscentralernas förskrivningsstatistik. Det är fler pojkar än flickor i åldern 0–17 år som får hjälpmedel förskrivna, däremot har flickor högst antal förskrivna hjälpmedel per person. I åldern 18–64 år och äldre än 65 år är det fler kvinnor än män som får hjälpmedel förskrivna, men män har högst antal hjälpmedel förskrivna per person.

Avgifterna för att få hjälpmedel förskrivna är ojämlika

Socialstyrelsen konstaterar att det finns stora skillnader både inom och mellan landsting, regioner och kommuner när det gäller avgifter inom hjälpmedelsområdet. Skillnaderna rör både om avgifter tas ut och för vilka hjälpmedel avgifter förekommer. Det finns också stora skillnader i avgifternas storlek vilket innebär att hjälpmedelsanvändare ges olika förutsättningar att få tillgång till de förskrivna hjälpmedlen. Avgifterna kan bidra till en ojämlik hjälpmedelsförsörjning i landet.

Socialstyrelsen bedömer också att det antagligen är svårt för en hjälpme-delsanvändare att på förhand få klarhet i vad avgifterna för ett eller framförallt flera hjälpmedel från olika huvudmän och hjälpmedelsområden kan tänkas bli.

I den här kartläggningen har Socialstyrelsen kunnat se följande:

  • Samtliga landsting och regioner tar ut någon form av avgift i samband med hjälpmedelsförskrivning.
  • Drygt hälften av alla kommuner tar ut avgifter i samband med hjälpme-delsförskrivning.
  • Besöksavgifter för barn tas inte ut i något av landstingen eller regionerna och hjälpmedelsavgifter är ovanliga.
  • Besöksavgifter, hjälpmedelsavgifter och serviceavgifter finns i både landsting, regioner och kommuner. Inom vissa hjälpmedelsområden som ortopedtekniska och hörselområdet är hjälpmedelsavgifter vanligare än inom andra hjälpmedelsområden.

Ålder och hjälpmedelstyp avgör var hjälpmedel förskrivs

  • Hjälpmedel inom hjälpmedelscentralernas ansvarsområde som avser barn och vuxnas behov förskrivs vanligen inom landstingens och regionernas verksamheter. Hjälpmedel till äldre förskrivs mestadels inom kommunerna.
  • Syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel förskrivs nästan uteslutande inom landstingens och regionernas verksamheter oavsett ålder.

Kompetensutveckling behövs

Verksamhetschefer anser att förskrivare främst behöver utveckla kompetensen om:

  • vad som generellt reglerar hjälpmedelsförskrivning
  • vad som specifikt reglerar förskrivning av konsumentprodukter.
    Dessutom anser de att förskrivarna behöver utveckla specialkunskaper inom sina verksamhetsområden.

Majoriteten av hjälpmedelsanvändare har stort förtroende för förskrivarnas kompetens, men önskar samtidigt ett mer individuellt anpassat bemötande och en ökad delaktighet i förskrivningen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-4-1
Format: PDF
Antal sidor: 96
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Malin Bruce
075-247 30 00