Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – Lägesrapport 2016

Rapporten visar tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Strukturen utgår från målen för god vård och omsorg: kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv.

Sammanfattning

Denna lägesrapport beskriver tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården inklusive tandvård samt kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården.

 • Under hösten 2015 ökade migrationen kraftigt, vilket delvis påverkat olika verksamheter inom hälso- och sjukvården. Läget anges vara hanterbart, men behovet av tolkar är stort och arbete för att effektivisera hälsoundersökningar pågår.
 • Folkhälsan i Sverige fortsätter att utvecklas positivt, vilket bland annat märks genom ökad medellivslängd och förbättrade levnadsvanor. Samtidigt fortsätter hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper att öka.
 • Den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga kvinnor i åldrarna 16–24 år. Som en följd ökar också användningen av antidepressiva läkemedel och andelen unga kvinnor som vårdas för depression.
 • 74 procent av besökarna i primärvården upplever att personalen samordnar deras kontakter med vården i den utsträckning det behövs. Män är något nöjdare än kvinnor i dessa avseenden. Samtidigt är tillämpningen av patientlagen en utmaning för landstingen. Ungefär 25 procent av patienterna saknar en fast läkarkontakt och individuell planering.
 • Andelen barn som får behandling för fetma inom den specialiserade
  öppenvården och inom barnsjukvården fortsätter att öka. Fortsatt ses oförklarade skillnader av ett bättre behandlingsresultat hos pojkar jämfört med flickor.
 • Klagomålen till patientnämnderna ökar. Patientnämnderna tog emot drygt 32 700 klagomål 2015 jämfört med 26 500 klagomål år 2010. Högst andel klagomål kommer från storstadsregionerna och kvinnor i åldrarna 50–59 år är överrepresenterade.
 • De senaste fem åren har inga större förändringar skett för väntetider inom cancervården. Undantaget är väntetider för vissa former av prostatacancer som har kortats, samt väntetiderna för patienter med njurcancer som ökat något. I landstingen pågår införandet av standardiserade vårdförlopp för att ge tydligare ramar för vad diagnostiken i cancervården ska innehålla och hur lång tid varje del ska ta.
 • I jämförelse med andra EU-länder har Sverige ett av Europas mest effektiva hälso- och sjukvårdssystem när det kommer till förmåga att maximera resultat givet insatta resurser. Det som studerats är några resultatmått, till exempel beräknade friska levnadsår vid födseln, relaterat bland annat till totala utgifter för hälso- och sjukvård per capita.
 • Andelen 6-åringar med karies ökar något. Sedan 2011 har andelen kariesfria 6-åringar minskat med 3 procent. I åldersgrupperna 12 och 19 år fortsätter karies dock att minska.
 • Det finns ett ökat tandvårdsbehov bland asylsökande barn och ungdomar.
 • Tandhälsan i den vuxna befolkningen visar en positiv utveckling. Samtidigt finns det tecken på att skillnaderna i tandhälsa ökar mellan olika socioekonomiska grupper och att det också finns skillnader i andelen som besöker i tandvården.
 • Antibiotikaanvändningen i tandvården fortsätter att minska. Skillnaderna mellan landstingen är dock fortsatt stora och kvinnor förskrivs mera antibiotika än män.
 • En hög andel av de äldre i befolkningen tar läkemedel som kan leda till muntorrhet och försämrad tandhälsa, och det förekommer inom tandvården att äldre som behandlas med warfarin förskrivs läkemedel som ökar risken för blödningar.
Läs hela sammanfattningen
Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – Lägesrapport 2016

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-3-16
ISBN: 978-91-7555-373-3
Format: Bok
Antal sidor: 96
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 88 kr

Kontakt

Sara Dahlin
075-247 30 00