Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2016

Lägesrapporten redovisar tillståndet och utvecklingen inom vård och omsorg om äldre inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Sammanfattning

I denna lägesrapport beskriver Socialstyrelsen tillståndet för och utvecklingen inom äldreomsorg och äldrevård. Avsikten med rapporten är att ge en samlad bedömning av de olika verksamhetsområdena. Här presenterar vi de sammanfattande iakttagelserna.

  • Kompetensnivån bland de som arbetar inom äldreomsorgen har höjts visar utvärderingen av Omvårdnadslyftet. Socialstyrelsens bedömning är att utvecklingen av kvalificerad personal inom äldreomsorg går åt rätt håll, men att personalkontinuiteten fortfarande är en utmaning.
  • Av alla som tog sitt liv år 2014 var 27 procent 65 år eller äldre. Det är vanligare att män över 65 år tar sitt liv än kvinnor, och det är i högre utsträckning män med enbart grundskola eller gymnasieskola som högsta utbildningsnivå. Skillnaden mellan utbildningsnivåer och andel självmord har varit relativt konstant under de senaste 20 åren.
  • Förskrivningen av läkemedel som bedöms vara olämpliga för äldre fortsätter att minska. Samtidigt har den totala läkemedelsanvändningen hos äldre ökat. En förklaring kan vara en positiv utveckling där nya läkemedel och behandlingsprinciper har gjort det möjligt att behandla allt fler sjukdomar och tillstånd.
  • Kommunerna tillgodoser inte äldres behov i tillräcklig utsträckning när de fattar beslut om särskilt boende. Dessutom handlägger de ibland inte ansökningar om särskilt boende tillräckligt snabbt. Ärenden blir vilande och beslut fattas först när det finns tillgängliga platser.
  • Andelen särskilda boenden och hemtjänstverksamheter som har rutiner för att förebygga undernäring ökar. Av de personer som bedömts ha risk för undernäring ligger andelen planerade åtgärder för riket på 49,9 procent. Inom hemtjänsten ligger andelen av planerade åtgärder för personer som bedömts ha risk för undernäring på 34,2 procent. Resultaten pekar på att det görs alltför få planerade åtgärder för de äldre som är eller riskerar att bli undernärda. Eftersom majoriteten av de äldre som har vård- och omsorgsbehov kommer att få vården i hemmet är det viktigt att utreda orsakerna och stimulera till förbättring inom området.
  • Nästan 320 000 personer 65 år eller äldre (84 procent), fick kommunal hälso- och sjukvård någon gång under år 2014. Av personer 80 år eller äldre har 59 procent både hemtjänst och hemsjukvård. Socialstyrelsen konstaterar att långt fler personer 65 år eller äldre har kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende (hemsjukvård) vid jämförelse med antalet personer i särskilt boende. Detta kan ses som ett resultat av att antalet personer med beslut om särskild boendeform successivt har blivit färre under de senaste åren, Behovet av att stärka medarbetarnas kompetens för att möte äldre med högre vårdbehov inom hemtjänsten har därför ökat.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-2-29
ISBN: 978-91-7555-369-6
Format: Bok
Antal sidor: 56
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr