Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Utvärdering av samverkansformen sociala insatsgrupper – Delredovisning av ett regeringsuppdrag

Rapporten presenterar preliminära resultat av en nationell utvärdering av samverkansformen sociala insatsgrupper. Syftet är att bidra med ny kunskap som kan användas som underlag i det fortsatta arbetet med denna samverkansform.

Sammanfattning

År 2014 fick Socialstyrelsen i uppdrag från regeringen att utvärdera arbetet med sociala insatsgrupper. Enligt uppdraget ska Socialstyrelsen utvärdera:

1. resultatet på individnivå för de personer som varit föremål för arbete i en social insatsgrupp.

2. samverkansformen sociala insatsgrupper samt undersöka hur de personer som varit föremål för arbete i en social insatsgrupp har upplevt det och vilka lärdomar berörda aktörer kan dra av resultatet. Det ingår även att bedöma om det är rätt målgrupp som blir föremål för arbete i en social insatsgrupp.

Denna rapport är en delredovisning av punkt 2 i uppdraget.

Rapporten bygger på en nationell enkätundersökning som Socialstyrelsen har genomfört i den första fasen av arbetet med uppdraget. Förutom enkäten kommer det empiriska underlaget för punkt 2 även omfatta intervjuer och textanalys. Den återstående datainsamlingen kommer att genomföras i den andra fasen av arbetet med uppdraget. En fördjupad analys, i vilken de centrala principerna för sociala insatsgrupper utvärderas med hjälp av olika metoder, kommer att presenteras i samband med slutredovisningen av uppdraget.

Enkäten har besvarats av 210 kommuner och stadsdelar, vilket ger en svarsfrekvens på 66 procent. Av dessa enkätsvar kan vissa mönster av hur arbetet med sociala insatsgrupper utförs runt om i landet identifieras.

Socialstyrelsens övergripande analys av enkätsvaren visar att socialtjänstens organisering av stöd till ungdomar med en kriminell livsstil varierar. Det finns både kommuner/stadsdelar som i sitt arbete använder någon samarbetsform, som arbetet med sociala insatsgrupper är ett exempel på, och det finns också de som inte gör det. Och samtidigt som sociala insatsgrupper betraktas som ett specifikt arbetssätt utförs arbetet också inom ramen för denna samverkansform på olika sätt på lokal nivå. Här följer några resultat.

  • 53 kommuner/stadsdelar uppger att de erbjuder stöd åt ungdom inom ramen för sociala insatsgrupper.
  • Kommunerna/stadsdelarna har i högre utsträckning arbetat med att utveckla lokala samarbetsformer avseende insatser för unga i riskzon att utveckla en kriminell livsstil och i mindre utsträckning med att öka möjligheten att identifiera de ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil eller vill lämna en kriminell livsstil.
  • Samverkansarbetet har organiserats i olika nivåer enligt modellen för sociala insatsgrupper: styrgrupp, beredningsgrupp och arbetsgrupp (den sociala insatsgruppen). Det finns kommuner/stadsdelar som har valt att inrätta vissa men inte alla organisationsnivåer. De flesta kommunerna/stadsdelarna har utsett en samordnare.
  • Vanligast är att målgruppen (ungdomar i åldern 15–25) utvidgas till att inkludera ungdomar yngre än 15 år. Genom sitt praktiska arbete ger kommunerna och stadsdelarna uttryck för att gränsdragningar kring målgruppen för sociala insatsgrupper behöver ses över.
  • Kartläggning av ungdomar som riskerar att hamna i en kriminell livsstil är vanligare än kartläggning av ungdomar som vill lämna en kriminell livsstil.
  • Ett flertal kommuner och stadsdelar anger att individuella åtgärdsplaner upprättas för alla ungdomar som medverkar i de sociala insatsgrupperna.
  • Det är inte vanligt med uppföljning av hur ungdomar som har fått stöd i en social insatsgrupp har uppfattat gruppens insatser.

I sitt fortsatta arbete med punkt 2 i uppdraget avser Socialstyrelsen att, med utgångspunkt i enkätsvaren, undersöka praktikbaserad kunskap om sociala insatsgrupper. Erfarenheter av både de ungdomar som har medverkat i en social insatsgrupp och de professionella som har arbetat med denna samverkansform kommer att samlas in och inkluderas i analysen. Slutrapportering av uppdraget ska ske senast den 30 september 2017.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-2-17
Format: PDF
Antal sidor: 62
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr