Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Assisterad befruktning med donerade könsceller - Nationellt kunskapsstöd

Detta kunskapsstöd är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd om den särskilda prövning som ska göras av dem som ansöker om donationsbehandling och syftar till att vägleda hälso- och sjukvården i utredningen och bedömningen. Skriften tar även upp hur vården kan ge föräldrarna stöd i att berätta för barnet om dess genetiska ursprung.

Bilaga

Metodbeskrivning och kunskapsunderlag

Sammanfattning

Vid donationsbehandling, assisterad befruktning med donerade könsceller, ska det göras en särskild prövning av om det med hänsyn till makarnas, sambornas eller den ensamståendes medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att behandling äger rum. Behandling får utföras endast om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden (se 6 kap. 3§ och 7 kap. 5 § lagen [2006:351] om genetisk integritet m.m.). Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (till 4 kap. 11 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [SOSFS 2009:32] om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning) bör bedömningen vid den särskilda prövningen ta hänsyn till parets eller den ensamstående kvinnans ålder, hälsotillstånd och eventuella funktionsnedsättningar, levnadsförhållanden och inställning till att berätta för barnet om dess biologiska ursprung. Hänsyn bör även tas till parets inbördes relation eller den ensamståendes sociala nätverk.

I detta kunskapsstöd ges ytterligare vägledning till vad som kan vara viktigt i den psykosociala delen av den särskilda prövningen. Med starkt beaktande av barnperspektivet bygger kunskapsstödet på forskning om föräldraskap, skyddsfaktorer samt riskfaktorer för att barn ska fara illa och syftar till en mer jämlik hälso- och sjukvård och ett jämlikt bemötande. Hälso- och sjukvården har i sin helhetsbedömning av sökandes föräldraförmåga att förutom bedömningen av vilka positiva förutsättningar som finns även identifiera olika riskfaktorer. Några centrala riskfaktorer som tas upp i kunskapsstödet är exempelvis fysisk eller psykisk sjukdom eller omfattande funktionsnedsättning som kan innebära nedsatt kapacitet och föräldraförmåga, olika former av missbruk/beroende, om tidigare barn utsatts för omsorgsbrist eller blivit omhändertagna av samhället eller tveksamhet vad gäller sökandes vilja att aktivt medverka till att ett eventuellt barn tidigt får adekvat information om sitt genetiska ursprung.

I kunskapsstödet beskrivs också hur hälso- och sjukvården kan ge föräldrarna information och stöd i att berätta för barnet om dess genetiska ursprung.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-12-36
Format: POD
Antal sidor: 34
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Bassam El-Khouri
075-247 30 00

Merike Hansson
075-247 30 00