Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 – Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Sammanfattning med förbättringsområden

Rapporten sammanfattar resultatet av Socialstyrelsens utvärdering av vården till personer med multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Den innehåller även de förbättringsområden som myndigheten har identifierat. Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare på olika nivåer: politiker, tjänstemän och verksamhetschefer.

Bilagor

 Indikatorer

Sammanfattning

Socialstyrelsen har utvärderat vården till personer med MS respektive Parkinsons sjukdom, med utgångspunkt från Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom området. Utvärderingen har genomförts parallellt med att riktlinjerna har tagits fram, vilket innebär att landstingen inte har haft möjlighet att anpassa verksamhetens insatser efter rekommendationerna i riktlinjerna.

Utvärderingen visar att det finns delar av vården som tycks fungera relativt väl. Detta gäller till exempel behandling med sjukdomsmodifierande läkemedel – det som i vardagligt tal kallas bromsmediciner – till personer med MS, där resultaten tyder på att nästan alla patienter med behov av sådan behandling också får detta. Detsamma gäller dopamininriktad läkemedelsbehandling vid Parkinsons sjukdom, som bidrar till att minska de motoriska och icke-motoriska symtom som kan uppstå som en konsekvens av sjukdomen.

Däremot tycks det finnas stora utvecklingsbehov inom andra områden. En kontinuerlig uppföljning är grunden för en god vård av personer med MS och Parkinsons sjukdom. Många personer får dock inte den uppföljning som de skulle behöva, och möjligheterna till uppföljning påverkas av patienternas ålder och utbildningsnivå. Det saknas också tillgång till multidisciplinära team, och i de team som finns saknas ofta vissa kompetenser – framförallt neuropsykologer. Detta innebär i sin tur att möjligheterna till olika behandlingsinsatser och rehabiliterande åtgärder begränsas. När det gäller Parkinsons sjukdom tycks det dessutom finnas brister i tillgången till avancerad behandling, som behövs när effekten av de vanliga Parkinsonläkemedlen inte är tillräcklig. Här är det dessutom stora skillnader mellan landstingen.

Gemensamma förbättringsområden för MS och Parkinsons sjukdom

I utvärderingen lyfts ett antal förbättringsområden fram. Några av dessa är gemensamma för vården av personer med MS och Parkinsons sjukdom:

 • Bättre styrning och uppföljning av vården
 • Det behövs fler multidisciplinära team
 • Fler bör följas upp regelbundet
 • Tillgången till sammanhängande rehabilitering behöver öka.

Förbättringsområden specifika för MS

Socialstyrelsen har identifierat följande förbättringsområden som är specifika för vården av personer med MS:

 • Ökad kunskap om magnetkameraundersökningar – och sannolikt behövs det fler
 • Kunskap och träning istället för läkemedel vid MS-relaterad trötthet
 • Ökad tillgång till styrke- och konditionsträning
 • Mer insatser till personer med progressiv MS.

Förbättringsområden specifika för Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsen har också identifierat följande förbättringsområden som är specifika för vården av personer med Parkinsons sjukdom:

 • Mer jämlik tillgång till avancerad behandling
 • Demenssymtom behöver uppmärksammas och behandlas
 • Rätt läkemedel och ökad tillgång till kognitiv beteendeterapi vid depression
 • Ökad tillgång till gånginriktad rehabilitering.

Bättre datakällor för att kunna följa upp området

Arbetet med utvärderingen har visat att det till viss del saknas jämförbara uppgifter som beskriver hälso- och sjukvårdens insatser till personer med MS respektive Parkinsons sjukdom. För att kunna följa upp vårdens och omsorgens strukturer, processer och resultat krävs en fortsatt utveckling av datakällor – på både lokal, regional och nationell nivå. Socialstyrelsen menar att möjligheterna att följa upp området kan förbättras genom att

 • fler verksamheter ansluter sig till och registrerar patienter i Svenska MS-registret respektive Parkinsonregistret
 • landstingen och kommunerna förbättrar den egna verksamhetsuppföljningen.

Ny utvärdering inom några år

Socialstyrelsen kommer inom några år att utvärdera vården av personer med MS eller Parkinsons sjukdom på nytt, och då följa upp resultatet från denna utvärdering. Förhoppningen är att datakällorna har utvecklats, så att det är möjligt att göra en mer heltäckande utvärdering.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-12-2
ISBN: 978-91-7555-405-1
Format: Bok
Antal sidor: 93
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 106 kr