Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Uppbyggnaden av regionala cancercentrum - En samlad bedömning från fyra års uppföljning

Regeringen har tillsammans med landsting och regioner genomfört en flerårig satsning för att etablera regionala cancercentrum (RCC). Rapporten ger en samlad bedömning av hur etableringen har gått.

Sammanfattning

Regeringen har tillsammans med landsting och regioner genomfört en flerårig satsning för att etablera regionala cancercentrum (RCC). Bakgrunden var de utmaningar samhället står inför när allt fler insjuknar i cancer och med allt bättre behandlingar lever de som drabbats allt längre. Det ställer stora krav på förebyggande insatser och effektiv resursanvändning i hälso- och sjukvården.

Grunden i satsningen har varit betänkandet om en nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) och ett riktat statligt stöd med styrning genom tio kriterier som RCC har att uppfylla. Socialstyrelsen har genom uppdraget att årligen följa upp och stödja etableringen av RCC nära följt utvecklingen. I denna rapport ges på uppdrag av regeringen en samlad bedömning av etableringen av RCC.

En framgångsrik satsning på RCC

Socialstyrelsens bedömning är att den gemensamma satsningen, mellan regeringen och landsting och regioner vilat på gedigen grund, helhetssyn och ett omsorgsfullt genomförande. En viktig förutsättning har varit dialogen och tydligheten i vad som ska åstadkommas och uppföljning av det arbete som genomförs.

Alla RCC är nu fullt etablerade efter en fyraårig etableringsperiod. De har i stort klarat att uppfylla alla eller de flesta av de tio kriterierna. RCC har en flexibel och effektiv organisation och ett utvecklat processarbete.

Socialstyrelsen konstaterar att formen som använts för etableringen av regionala cancercentrum väl kan tjäna som generisk modell inom andra områden.

Framgångsfaktorer

Ett flertal framgångsfaktorer kännetecknar RCC:s arbete. Ett exempel gäller att varje sjukvårdsregion har gemensamma utvecklingsplaner för cancervården, för sina ingående landsting/regioner. I Sverige har vi idag en nationell cancerstrategi med sex regionala cancerplaner, som utgår från de lokala utvecklingsbehoven. Andra väsentliga framgångsfaktorer är

 • patientcentrering och patientmedverkan
 • professionsdriven utveckling med god förankring
 • en etablerad kunskapsstyrningsmodell
 • alltmer nationell samverkan
 • nya förutsättningar för en god och mer jämlik vård
 • hög kompetens i RCC och RCC i samverkan (nationell samverkansgrupp).

Effekter

Flera effekter märks av RCC:s arbete, exempelvis

 • patienter och närstående bidrar i utvecklingen av cancervården
 • 29 nationella vårdprogram
 • processarbete med lokala dialoger för en mer kunskapsbaserad vård
 • totalt 19 nationella vårdenheter för högspecialiserad vård, från den 1 januari 2017
 • genomförd regional nivåstrukturering i flera regioner

Några ytterligare exempel på utveckling i cancervården som RCC tillsammans med landsting/regioner medverkat till

 • fler kontaktsjuksköterskor i cancervården
 • fler patienter bedöms i multidisciplinära konferenser (MDK)
 • fler individuella vårdplaner i form av s.k. Min vårdplan
 • en webbportal om pågående kliniska studier som underlättar för vården och patienter att hitta passande studier.

Fortsatta utmaningar

Etableringen av RCC har varit framgångsrik, men det finns fortsatta utmaningar för RCC och för cancervården.

Socialstyrelsen har noterat att det finns några exempel på landstings-, sjukhus- och klinikledningar som är mindre engagerade i utvecklingen av RCC. Enligt intervjuerna vi genomfört, tycks dessa dock bli allt färre och allt fler uttrycker fördelarna med RCC.

Ett kriterium som det har varit svårt att nå framgång i gäller kompetensförsörjning där många aktörer har ett ansvar. Ett par andra områden som har fortsatta utmaningar är nivåstrukturering och förebyggande insatser.

I vissa regioner uttrycks en oro för RCC:s framtid som är oklar efter 2018. Regeringens intentioner är att ge statligt stöd till RCC åtminstone mandatperioden ut, i satsningens inledning var det uttalat att stöd skulle ges under etableringsperioden. Att landsting/regioner ännu inte har tagit beslut om den fulla finansieringen av RCC efter 2018 ökar oron för att det kan finnas en risk att regionala cancercentrum väsentligt minskar i omfattning när det statliga stödet upphör.

Läs hela sammanfattningen
Uppbyggnaden av regionala cancercentrum - En samlad bedömning från fyra års uppföljning

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-11-3
Format: POD
Antal sidor: 144
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr