Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 – En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende

I rapporten kan du ta del av de äldres uppfattning om äldreomsorgen. Underlaget bygger på den nationella enkätundersökningen som under våren 2016 gick ut till alla personer som fyllt 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller boende på särskilt boende.

Korrigerad 2017-01-26 Bilaga 2. Metodbeskrivning: I den tidigare bilagan stod det att undersökningens målpopulation är samtliga personer som fyllt 65 år senast den 31 januari 2015 och som hade hemtjänst i ordinärt boende eller bodde i permanent särskilt boende den 31 januari 2015. Detta har korrigerats till den 31 december 2015 på sida 51-52. Datumet för enkätinsamlingens slutdatum har korrigerats från slutet av maj 2015 till slutet av maj 2016.

Rapporten Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 publiceras i slutet av januari. Redan nu kan du dock ta del av 2017 års resultat från enkäten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? i Excelfiler och i ett webbverktyg.

Bilagor

Nationella resultat

Enkäter

Hemtjänst

Särskilt boende

Metodbeskrivning

Sammanfattning

De flesta som har äldreomsorg i Sverige tycker att den är bra. Det visar även årets resultat av Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? I undersökningen får personer med äldreomsorg möjlighet att tala om vad de tycker om äldreomsorgen. Majoriteten av de äldre som besvarat enkäten har uppgett positiva svarsalternativ för i stort sett samtliga frågor. Här är några exempel för äldre med hemtjänst:

 • 91 procent har förtroende för alla eller flertalet i personalen
 • 78 procent tycker att det är lätt att få kontakt med personalen vid behov
 • 82 procent upplever att personalen alltid eller ofta har tillräckligt med tid att utföra sitt arbete

Här är några exempel för äldre i särskilt boende:

 • 87 procent har förtroende för alla eller flertalet i personalen
 • 85 procent tycker att det är lätt att få kontakt med personalen vid behov
 • 70 procent upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen

Denna rapport fokuserar på äldre som upplever ett dåligt välbefinnande, då välbefinnande är ett av målen för äldreomsorgen (5 kap. 4 § SoL). Med dåligt välbefinnande avses de som har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, de som ofta besväras av ensamhet och de som känner sig otrygga. Äldre med dåligt välbefinnande är en liten men utsatt grupp. Genom att beskriva deras upplevelser av äldreomsorgen ökar kunskapen om deras behov och möjligheterna för förändring.

Många upplever besvär av ängslan, oro eller ångest

Uppskattningsvis är det cirka 115 000 personer med äldreomsorg, 52 procent, som upplever lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Undersökningen visar också att cirka 126 000 personer i äldreomsorgen, 58 procent, ibland eller ofta besväras av ensamhet.
Äldre med dåligt välbefinnande enligt definitionen ovan uppskattas till:

 • 19 200 äldre som har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, 9 procent
 • 32 700 äldre som ofta besväras av ensamhet, 15 procent
 • 8 900 äldre som känner sig mycket eller ganska otrygga, 4 procent.

Många med ett dåligt välbefinnande har upplevt olämpligt agerande från personalen

Äldre som upplever ett dåligt välbefinnande uppger i högre grad än övriga äldre med äldreomsorg att de har upplevt olämpligt agerande från personalen det senaste året. Det gäller:

 • 31 procent av de äldre med svåra besvär av ängslan, oro eller ångest
 • 31 procent av de äldre som ofta besväras av ensamhet
 • 53 procent av de äldre som känner sig otrygga.

Tillgången till läkare upplevs som svår i särskilt boende av de som besväras av ängslan, oro eller ångest

 Totalt 31 procent, av de äldre i särskilt boende som upplever svåra besvär av ängslan, oro eller ångest uppger att det är svårt att få tag på läkare. Andelen har ökat sedan 2013. Av de som inte upplever besvär av ängslan, oro eller ångest är andelen 13 procent. Tillgången till läkare kan vara en avgörande faktor för att äldre ska få den vård och omsorg som de behöver.

Dålig möjlighet till utomhusvistelse tycker äldre som besväras av ensamhet

 Äldre i särskilt boende som ofta besväras av ensamhet uppger i högre grad än andra äldre i särskilt boende att de är missnöjda med de aktiviteter som erbjuds och att möjligheten till utomhusvistelse är dålig. Både andelen som är missnöjda med aktiviteter och andelen som tycker att möjligheterna till utomhusvistelse är dåliga har ökat sedan 2013.

Få förändringar har skett sedan 2013

För samtliga frågor i undersökningen har äldre som upplever ett dåligt välbefinnande uppgett negativa svar i högre grad än de med ett bra välbefinnande. Jämförelser med 2013 visar att det inte skett några större förändringar men att det finns tendenser i både positiv och negativ riktning för vissa frågor.

Kvinnor och män med dåligt välbefinnande har besvarat frågorna på ungefär samma sätt. Inga skillnader som inte kan förklaras av upplevd hälsa, ensamboende eller ålder har noterats mellan könen.

Läs hela sammanfattningen
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-10-2
ISBN: 978-91-7555-400-6
Format: POD
Antal sidor: 92
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr