Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Ekonomiskt bistånd – årsstatistik 2014 – Belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll

Rapporten innehåller statistik om biståndshushåll, biståndsmottagare och utbetalda belopp av ekonomiskt bistånd 2014 i kommuner, län och i hela landet. Statistiken för år 2014 präglas dock ett stort bortfall, då vissa kommuner inte rapporterat in uppgifter.

Bilaga

Tabeller

Sammanfattning

I denna rapport redovisar Socialstyrelsen officiell statistik över ekonomiskt bistånd för år 2014. Inga större förändringar kan noteras på riksnivå vid en jämförelse mellan 2014 och 2013 års statistik. Statistiken för år 2014 präglas dock av stora problem med bortfall. Bakgrunden till detta är att vissa kommuner inte har levererat statistikuppgifter. Några av de kommuner som inte kunnat lämna uppgifter saknar uppgifter så långt tillbaka som från år 2011. Socialstyrelsen har inte bedömt det vara lämpligt att försöka skatta de uppgifter som saknas för dessa kommuner på riks- och länsnivå. På grund av detta redovisas ingen statistik på länsnivå för de berörda kommunernas län. För riket redovisas statistik men värdena är underskattade med uppskattningsvis en procent. Nedan görs en sammanfattning av insamlingen för år 2014.

 
Biståndshushåll

 • År 2014 fick 226 684 hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under året.
 • Totalt betalades drygt 10,5 miljarder kronor ut år 2014, vilket är en minskning med 2,2 procent mot år 2013 räknat i fasta priser. Om det inte funnits något bortfall hade minskningen istället varit drygt en procent.
 • I Sverige fick 5,6 procent av alla hushåll i befolkningen bistånd år 2014 vilket är i stort sett oförändrat jämfört med år 2013.
 • Biståndshushållen domineras av ensamhushåll. Oavsett år utgör män utan barn den största gruppen.
 • Sett till samtliga hushållstyper i befolkningen är ekonomiskt bistånd vanligast bland ensamstående kvinnor med barn. År 2014 fick 21 procent av de ensamstående mödrarna ekonomiskt bistånd.
 • Av Sveriges barn bodde 7 procent i hushåll som fick ekonomiskt bistånd någon gång under året. Av dessa bodde 2,6 procent av barnen i familjer som fick långvarigt bistånd det vill säga, i minst 10 månader under året. Det är i stort sett oförändrat mot föregående år.
 • Den genomsnittliga biståndstiden per hushåll var 6,5 månader under år 2014, vilket också det är i stort sett oförändrat jämfört med år 2013.
 • Det genomsnittliga biståndsbeloppet var 46 521 kronor per hushåll. Det är en minskning med drygt 1,8 procent, beräknat i fasta priser.
 • Under år 2014 fördelades beloppen för ekonomiskt bistånd relativt jämt över årets månader med undantag för december månad som påverkades kraftigt av ett partiellt bortfall.

Biståndsmottagare

 • Sammantaget fick 4,2 procent av befolkningen ekonomiskt bistånd år 2014 jämfört med 4,3 procent år 2013. Under året fanns 410 621 biståndsmottagare, varav 270 300 var vuxna (129 660 kvinnor, 140 614 män och 26 vuxna personer med okänt kön), och 140 321 barn.
 • Av de vuxna biståndsmottagarna var 38 procent mellan 18 och 29 år vilket är i stort sett oförändrat i förhållande till föregående år.
 • Av de vuxna biståndsmottagarna var det 38 procent som hade ekonomiskt bistånd i minst tio månader under år 2014. Föregående år fick 39 procent av biståndsmottagarna långvarigt bistånd.

Jämförelser med tidigare år

 • På grund av det bortfall som ej skattas på riks- samt länsnivå så måste hänsyn till detta tas vid jämförelser med tidigare år. Uppgifter saknas för Botkyrka, Högsby samt Lycksele år 2014 och riksvärden är inte justerade för bortfallet av dessa kommuner. Kommunerna utgjorde år 2011, då de senast rapporterade in, drygt 1 procent av alla hushåll i riket, och drygt 1 procent av det totalt utbetalade ekonomiska biståndet.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-6-8
ISBN: 978-91-7555-323-8
Format: POD
Antal sidor: 94
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr