Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

God vård av vuxna med könsdysfori – Nationellt kunskapsstöd

Kunskapsstödet redogör för Socialstyrelsens rekommendationer när det gäller specialiserad vård av vuxna med könsdysfori. Det innehåller även avsnitt om ekonomiska konsekvenser av rekommendationerna, etiska överväganden samt juridiska ramar för vården. Det finns motsvarande kunskapsstöd för barn och ungdomar.

Bilaga

Metodbeskrivning och kunskapsunderlag

Sammanfattning

I det här kunskapsstödet redogör Socialstyrelsen för rekommendationer när det gäller specialiserad vård och behandling för vuxna med könsdysfori. Sammanlagt rör det sig om ett fyrtiotal rekommendationer.

Könsdysfori är ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen som orsakas av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet. Enligt Socialstyrelsens patientregister har antalet personer med diagnoskoder som relaterar till könsidentitet ökat under de senaste åren. År 2013 hade 1 365 personer kontakt med vården med anledning av könsdysfori, varav 78 var yngre än 18 år.

Rekommendationerna bör ses som strävansmål som anger inriktningen på den utveckling som verksamheten bör ha. I slutändan är de tänkta att bidra till att alla som söker vård ska få likvärdig vård, oavsett var i landet de bor. Vården ska baseras på en individuell bedömning och utgå från bästa tillgängliga kunskap.

Utöver rekommendationerna innehåller kunskapsstödet också ett kapitel om ekonomiska konsekvenser och ett kapitel om etik. Dessutom finns juridiska hänvisningar till olika lagrum. Metodbeskrivning och kunskapsunderlag för rekommendationerna samt hälsoekonomiska underlag redovisas i rapporten Metodbeskrivning och kunskapsunderlag.

Tillsammans med det motsvarande kunskapsstödet för barn och ungdomar utgör publikationen ett nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori.

Två rekommendationer med särskilda konsekvenser

Här beskrivs två av de rekommendationer som ingår i båda kunskapsstöden och som bedöms som grundläggande förutsättningar för god vård och behandling vid könsdysfori i alla åldersgrupper.

Multidisciplinära team

Samarbete i multidisciplinära team utgör en central del i samverkan mellan olika vårdgivare och är en nödvändig grund för en god vård vid könsdysfori. Socialstyrelsen bedömer att utredning och behandling av könsdysfori bedrivs optimalt inom ett specialistteam bestående av psykiater, psykolog, socionom och endokrinolog. Teamet bör utvidgas utifrån individens behov till att inkludera även logoped, foniater, hudterapeut, gynekolog eller androlog, sexolog och plastikkirurg. Samarbete mellan de olika professionerna behövs i varierande grad under såväl utredning och behandling som i eftervården vid könskorrigerande behandlingsåtgärder.

Samtalsbehandling och psykosocialt stöd

Möjligheten för patienten att få samtalsbehandling och psykosocialt stöd under utredning och behandling är en förutsättning för god och säker vård vid könsdysfori. Under utredning är denna möjlighet avgörande för att både personen själv och det utredande teamet ska känna trygghet med utredningens resultat och med att man fattar välgrundade beslut i fråga om behandlingsåtgärder.

Ett annat skäl är att könskorrigerande åtgärder ofta medför såväl medicinska som sociala påfrestningar, trots att åtgärderna är önskade av individen. Personen själv och dennes närstående kan behöva psykosocialt stöd för att förbereda sig inför och hantera sådana påfrestningar. Samtalsbehandling och psykosocialt stöd kan även behövas efter att personer genomgått könskorrigerande åtgärder.

Rekommendationernas konsekvenser

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna kommer att kräva förändringar i fråga om organisation, samverkan och fortbildning. Att genomgå utredning och behandling i multidisciplinära team med samtidig tillgång till samtalsbehandling och psykosocialt stöd kan för individen innebära att vårdåtgärderna sträcker sig över flera år. Förutsättningarna för att ge vård i enlighet med rekommendationerna varierar idag mellan sjukvårdsregioner och landsting.

Det finns även ett behov av information och fortbildning för den hälso- och sjukvårdspersonal som möter personer med könsdysfori i sitt arbete utanför den specialiserade vården. Här ingår bland annat primärvårdsmottagningar, vuxen- och barnpsykiatriska mottagningar, ungdomsmottagningar och elevhälsa.

Rekommendationerna innebär sannolikt ökade kostnader inledningsvis. Samtidigt gör Socialstyrelsen bedömningen att rekommendationerna när de realiseras kan komma att minska det psykiska lidandet hos personer med könsdysfori och den begränsning könsdysforin kan innebära socialt och i arbetslivet eller inom andra viktiga funktionsområden. Detta kan på längre sikt medföra en kostnadsbesparing i termer av färre vårdbesök för psykisk ohälsa och en bättre funktionsförmåga i arbetslivet.

Hälso- och sjukvården behöver därför ta ställning till hur vården bör organiseras för att kunna möta vårdbehovet hos personer med könsdysfori. En återkommande synpunkt från områdesexperter, och som Socialstyrelsen delar, är att specialistteam med samlad kompetens att utreda och behandla vuxna, barn och ungdomar kan medföra samordningsvinster som underlättar kunskapsöverföring inom behandlingsområdet och ge kontinuitet i vården.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-4-7
ISBN: 978-91-7555-306-1
Format: POD
Antal sidor: 117
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr