Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – Handbok för vårdgivare, chefer och personal

I denna reviderade upplaga av Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig ges en samlad beskrivning av lagstiftning, föreskrifter och andra regler som gäller patientens ställning och rätten till information, delaktighet och kontinuitet.

Sammanfattning

En god vård ska bland annat kännetecknas av att den är individfokuserad, jämlik och säker. Den ska genomföras i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet. En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker kan förebyggas. Det ställer krav på att vårdgivare, chefer och hälso- och sjukvårdspersonal tillämpar den lagstiftning som reglerar patientens ställning och att det finns ett ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet som också omfattar bemötande, information, delaktighet och kontinuitet.

Handboken inleds med en allmän beskrivning av lagstiftningen om självbestämmande och informationens betydelse för delaktighet. De följande kapitlen behandlar de bestämmelser som mer specifikt reglerar patientens ställning, det vill säga hälso- och sjukvårdens skyldigheter att informera, ge patienten möjligheter att välja behandlingsalternativ och erbjuda ny medicinsk bedömning. Lagregleringen av vårdgaranti, val av vårdgivare och utförare, kontinuitet och samordning samt journalföring, sekretess och informationssäkerhet behandlas i särskilda kapitel. Handboken avslutas med kapitel om hantering av klagomål och patientens delaktighet i patientsäkerhetsarbete, exempel på etiska dilemman, Internet som informationskälla samt kvalitetsindikatorer och uppföljning.

Underlag till handboken har bland annat hämtats från förarbeten till lagstiftningen, Socialstyrelsens uppföljningar och utvärderingar av hur lagstiftningen om patientens ställning tillämpas, tillsyn samt forskning och beprövad erfarenhet. Värdefulla synpunkter på tolkning och tillämpning av lagstiftningen har bland annat samlats in vid strukturerade och bandade samtal med hälso- och sjukvårdspersonal, vid hearings med patientorganisationer och representanter för olika professioner och forskare inom hälso- och sjukvård

Läs hela sammanfattningen
Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-4-10
ISBN: 978-91-7555-307-8
Format: POD
Antal sidor: 102
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 45 kr

Kontakt

Cecilia Törnblom
075-247 30 00