Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Utveckling av Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI)

Socialstyrelsen publicerade i januari 2015 Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI), som nu finns för frivillig användning. Syftet är att göra det lättare att beskriva, jämföra och följa upp socialtjänstens aktiviteter och insatser. Denna rapport beskriver hur Socialstyrelsen har tagit fram KSI.

Sammanfattning

Socialstyrelsen publicerade i januari 2015 Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI). Om KSI får en bred användning inom social-tjänsten kommer den göra det lättare att på ett entydigt sätt beskriva, jämföra och följa upp de aktiviteter och insatser som ges inom socialtjänsten – både lokalt, regionalt och nationellt. Denna rapport beskriver hur Socialstyrelsen har tagit fram KSI, från 2012 fram till publiceringen i januari 2015.

KSI ska på ett generellt, enhetligt och jämförbart sätt benämna och besk-riva de aktiviteter och insatser inom socialtjänsten som utförs enligt SoL, LSS, LVU, LVM och föräldrabalken. För att hålla detta generella perspektiv har verksamhetsföreträdare från samtliga områden, förutom familjerätt, identifierat de aktiviteter och insatser som behövs inom varje område.

KSI har utvecklats i många steg, där framför allt verksamhetsföreträdare från socialtjänsten har medverkat. Parallellt har Socialstyrelsen ingått i ett internationellt samarbete för att utveckla Världshälsoorganisationens (WHO:s) International Classification of Health Interventions (ICHI).

KSI finns nu för frivillig användning. Socialstyrelsen konstaterar att verksamhetsföreträdarnas medverkan i utvecklingen och den internationella strukturen gör att KSI även på lång sikt kan motsvara socialtjänstens behov.

Under projekttiden har deltagarna från socialtjänsten också identifierat vilka aktiviteter i KSI som de behöver i ett urval för handläggare respektive utförare, för att det ska vara lättare att införa klassifikationen i den egna verksamheten.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Statens Institutionsstyrelse (SiS), Vårdföretagarna, Famna, Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS) och verksamhetsföreträdarna har framfört oro över att KSI är omfattande och komplex. Socialstyrelsen hanterar delvis detta genom att tillhandahålla urvalen, men det behövs också fortsatta satsningar för att stödja användarna i socialtjänsten så att de kan använda KSI i den egna verksamheten.

Socialstyrelsen bedömer att:

  • KSI:s innehåll erbjuder ett gemensamt språk för att beskriva aktiviteter och insatser, och en struktur som ger utrymme att utöka klassifikationens innehåll
  • KSI kan användas som ett komplement till ICF för att beskriva socialtjänstens aktiviteter och insatser
  • KSI kan användas för att öka kunskapen om vilka aktiviteter och insatser som gör att man uppnår det avsedda resultatet
  • För att använda KSI på ett entydigt, enhetligt och kostnadseffektivt sätt krävs ett nationellt användarstöd.

Socialstyrelsen föreslår att myndigheten får uppdraget att testa klassifika-tionen i praktisk användning inom socialtjänsten. Denna test skulle ge underlag för att bland annat ta fram ett samlat nationellt användarstöd för KSI.

Läs hela sammanfattningen
Utveckling av Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI)

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-2-7
Format: POD
Antal sidor: 69
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Ann-Helene  Almborg
075-247 30 00