Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Öppna jämförelser 2015 - Hälso- och sjukvård – Övergripande indikatorer

I jämförelserna sammanställs indikatorer som belyser olika aspekter av hälso- och sjukvården. Det handlar till exempel om medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader.

Korrigerad 2016-01-22: Sid. 49, Diagram 20 utbytt

Bilaga Indikatorbeskrivningar

 

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård rapporteras 2015 som fyra fristående delar: övergripande indikatorer, jämlik vård, kroniska sjukdomar samt läkemedelsbehandlingar.

Sammanfattning

Årets rapport är den tionde öppna jämförelsen av hälso- och sjukvården som Socialstyrelsen publicerar. I årets rapport presenteras 45 övergripande indikatorer som beskriver kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Indikato-rerna riktar sig främst till lednings- och styrningsfunktioner. Indikatorerna är uppdelade utifrån områdena:

  • dödlighet, hälsotillstånd m.m.
  • säker vård, undvikbar slutenvård m.m.
  • förtroende och patienterfarenheter
  • tillgänglighet
  • kostnader.

Förutom landstingsjämförelser presenterar Socialstyrelsen ett ramverk som illustrerar det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Ramverket är tänkt att illustrera de dimensioner som utgör hälso- och sjukvårdssystemet och kan användas för att bedöma om tillgängliga indikatorer beskriver hela systemet eller om det finns luckor. Ramverket är tänkt att komplettera Socialstyrelsen indikatormodell samt handbok för indikatorutveckling och handbok för effektivitetsanalyser. Grunden utgörs av de sex dimensionerna av god vård och omsorg. Socialstyrelsen har kompletterat dessa med ytterligare dimens-ioner som bedömts nödvändiga för att beskriva hälso- och sjukvårdssystemet.

Socialstyrelsen konstaterar att resultaten generellt har förbättras för flertalet indikatorer. Dock kvarstår skillnaderna mellan landsting. Minskningen av den hälsopolitiskt åtgärdbara dödligheten har planat ut. I riket avlider 39,1 per 100 000 invånare i de diagnoser som ingår i indikatorn. Bland män avlider 46,4 per 100 000 invånare, vilket kan jämföras med kvinnor där 32,2 per 100 000 avlider. Det är även fortsatt stora skillnader mellan män och kvinnor i resultat för indikatorn sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet. Bland män avlider 44,1 per 100 000 invånare, vilket kan jämföras med kvinnor där 30,2 av 100 000 personer avlider. För denna indikator kan en fortsatt minskning ses.

Den relativa femårsöverlevnaden vid cancersjukdom har ökat i samtliga landsting jämfört med tidigare mätperioder.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-12-34
Format: PDF
Antal sidor: 87
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr