Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet – Ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal 

Kunskapsstödet ger rekommendationer om arbets- och förhållningssätt som kan förebygga och minska utmanande beteende hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Utmanande beteende kan till exempel vara utåtagerande eller självskadande. Till stödet finns två filmer som kompletterar materialet.

Vetenskapligt underlag

Sammanfattning

Situationer där utmanande beteende i form av utåtagerande eller självskadande beteende uppkommer innebär svårigheter för alla inblandade, inte minst för personen själv. Utmanande beteende kan ses som ett sätt att kommunicera att allt inte står rätt till, om än omedvetet. Utåtagerande och självskadande beteende är ofta ett tecken på att situationens krav och individens förmågor inte matchar varandra och att personen saknar ett sätt att kommunicera detta på.

Den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen kan antingen vara underlättande eller hindrande för en person med intellektuell funktionsnedsättning. Viktigt för personen är att få stöd i att kunna förstå och ha kontroll över sin omgivning och det som händer i vardagen samt att bli bemött på ett sätt som möjliggör delaktighet och meningsfull samvaro.

Personal måste ha kunskap om vad en viss funktionsnedsättning innebär generellt men framför allt vad den innebär för en specifik individ i olika aktiviteter och sammanhang. Det är en grund för att förstå dels vad en person kan behöva få tydliggjort och tillrättalagt, dels vilket bemötande och kommunikationsstöd personen kan behöva i olika situationer.

För att kunna utforma ett välfungerande stöd behöver man analysera vad det är som gör en situation ohållbar för en person. Att utgå från situationer som fungerar väl kan hjälpa omgivningen att förstå hur mindre välfungerande situationer kan förändras eller undvikas så att utmanande beteende kan förebyggas. En analys av orsaker till utmanande beteende och individens förutsättningar och behov bör ligga till grund för val av arbets- och förhållningssätt eller metod. När en stödåtgärd är utformad behöver den genomföras systematiskt av personalen. Skulle arbets- eller förhållningssättet inte fungera kan det behöva omprövas. Fokus bör ligga på att förebygga utmanande beteende.

Innehållet i kunskapsstödet med rekommendationer är en sammanvägning av aktuell forskning och internationella riktlinjer från Socialstyrelsens vetenskapliga underlag samt kunskap och beprövad erfarenhet från experter och yrkesverksamma. I kunskapsstödet ges dels generellt viktiga förutsättningar för att kunna ge stöd vid utmanande beteende, dels rekommendationer om arbets- och förhållningssätt i syfte att förebygga och minska utmanande beteende. Följande områden är centrala i kunskapsstödet:

  • Kunnig personal
  • Systematiskt arbetssätt
  • Bemötande och kommunikationsstöd
  • Begriplig vardag och anpassad miljö
  • Ohälsa och smärta
  • Fysisk aktivitet
  • Förstärka det positiva
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-12-3
ISBN: 978-91-7555-347-4
Format: Bok
Antal sidor: 60
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr

Kontakt

Marjana Tornmalm
075-247 49 59

Elisabet Sjöström
075-247 35 67