Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Cancerincidens i Sverige 2014 – Nya diagnosticerade cancerfall år 2014

Den här rapporten presenterar statistik om förekomsten av cancer i Sverige från det svenska cancerregistret. Rapporten innehåller främst uppgifter för år 2014 men även för perioden 1970–2014.

Sammanfattning

Under 2014 rapporterades 64 555 maligna tumörer för sammanlagt 60 524 personer till cancerregistret. Av dessa fick 50 072 personer en cancerdiagnos för första gången. Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt jämn, 52 procent av tumörerna är bland män och 48 procent bland kvinnor.

Antalet tumörer har under de två senaste decennierna ökat med i genomsnitt 2,4 procent per år för män och 2 procent för kvinnor. Ökningen förklaras till viss del av förändring i befolkningens åldersstruktur, screening och förbättrade diagnostiska metoder men även av exponering för riskfaktorer.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör 31 procent av all kvinnlig cancer. Incidensen för bröstcancer har ökat sedan 1970. Antal kvinnor i åldern 50–64 år som under ett år får en bröstcancerdiagnos har dock sedan början av 2000-talet en nedåtgående trend. Den vanligaste cancerformen bland män är prostatacancer som svarar för 33 procent av fallen under 2014. Incidensen för prostatacancer har varierat kraftigt under de senaste två decennierna. Även om det skett en kraftig uppgång de senaste två åren är trenden på 10 års sikt avtagande.

Malignt melanom och övrig hudcancer (utom basalcellscancer) utgör sammanlagt 16 procent av alla cancerfall. Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen och den som ökar mest. Under 2014 fick 2 654 kvinnor och 3 452 män en hudcancerdiagnos. Den årliga procentuella ökningen av antalet rapporterade maligna hudcancertumörer var 6,2 procent för kvinnor och 5 procent för män.

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos både kvinnor och män. Sammantaget utgör den drygt 6 procent av alla fall som rapporterats till cancerregistret för 2014. Under en 20-årsperiod har incidensen för lungcancer bland män minskat med 0,4 procent per år medan den har gått upp 2,8 procent per år bland kvinnor. För yngre kvinnor har dock incidensen i lungcancer minskat något. Sannolikheten för en man att diagnostiseras med någon form av cancer före 75 års ålder är 33 procent och motsvarande sannolikhet för kvinnor är 29 procent.
Det finns stora skillnader mellan grupper med olika utbildningsnivå. Bland kvinnor med endast grundskola är lungcancerincidensen 71 fall per 100 000 kvinnor vilket är dubbelt så högt som för gruppen med eftergymn-asial utbildning som har en incidens på 32 fall per 100 000 kvinnor. Incidensen för malignt melanom är 53 fall per 100 000 män i gruppen med eftergymnasial utbildning medan den är 34 i gruppen med grundskola som högsta utbildning. Det finns även geografiska skillnader i cancerincidens. De norra länen har en lägre incidens av malignt melanom och övrig hudcancer än län i södra Sverige.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-12-26
Format: POD
Antal sidor: 123
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt