Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Standardiserade vårdförlopp i cancervården – Lägesrapport 2015

Rapporten redovisar en nulägesbild av förutsättningarna i landstingen och regionerna att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården. Den beskriver även de insatser som ska vara till stöd vid införandet.

Sammanfattning

Ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp i cancervården är en satsning som i första hand ska korta tiden från en välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. Förutom en mer jämlik och tillgänglig vård ska satsningen även leda till ökad nöjdhet hos patienterna.

Socialstyrelsen har i uppdrag att följa och utvärdera satsningen och årligen lämna en lägesrapport. Under första året har grunden lagts för uppföljningen.

För att landstingen och regionerna ska kunna följa ledtiderna i de standardiserade vårdförloppen har Socialstyrelsen tagit fram koder för vårdåtgärder. Tidigare i år har Socialstyrelsen också genomfört en baslinjestudie utifrån målen med satsningen. Myndigheten skulle även ge en nulägesbild av förutsättningarna i landstingen och regionerna och beskriva de insatser som ska stödja dem i införandet, vilket görs i denna lägesrapport.

De första patienterna har under satsningens första år remitterats in i standardiserade vårdförlopp efter välgrundad misstanke om cancer. Socialstyrelsen har sett att satsningen med standardiserade vårdförlopp har gett patienten ökade möjligheter att uppleva en välorganiserad vård.
Landsting och regioner har sedan tidigare arbetat med processorientering och processutveckling för att korta och förbättra vårdprocessen, men olika förutsättningar råder utifrån de utmaningar som de har att hantera vid införandet av standardiserade vårdförlopp. Landstingen och regionerna anger utmaningar som tillgång till operationer och nödvändig kompetens samt befarar att förbokade tider tränger undan annan vård. Det ingår i Socialstyrelsens uppdrag att redogöra för eventuella undanträngningseffekter.

Det stöd som landstingen och regionerna har haft tillgång till under 2015 är både samordnat och riktat till olika målgrupper: hälso- och sjukvårdspersonal i primärvård och specialistsjukvård samt patienter och den breda allmänheten. Det är betydelsefullt att stöd och lärande fortsätter med oförminskad styrka angående de utmaningar som landstingen och regionerna nu står inför samt de uppföljningar som ingår i införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-11-6
Format: PDF
Antal sidor: 50
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Christina Carlsson
075-247 30 00