Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Hjärtinfarkter 1994-2014

Rapporten presenterar statistik om hjärtinfarkter år 1994–2014. Dödligheten i hjärtinfarkt har minskat kraftigt sedan 1994. Risken att drabbas av en hjärtinfarkt skiljer sig åt beroende på kön, ålder och utbildningsnivå.

Korrigerad 2016-01-28:  
För senast uppdaterad och tillgänglig statistik om hjärtinfarkter för år 2013 och 2014 hänvisas till Exceltabellerna. För år 2013 har siffrorna uppdaterats på grund av sent inkomna dödsorsaksintyg och för år 2014 har slutenvårdsuppgifter uppdaterats för Örebro landsting.

Tabeller

Sammanfattning

Den här rapporten omfattar samtliga kända fall av akut hjärtinfarkt under åren 1994–2014. Uppgifterna är hämtade från patientregistret för sluten vård och dödsorsaksregistret, där uppgifterna från år 2014 avseende sjukhusvård för infarkt fortfarande är något preliminära. För att en person ska ingå i statistiken krävs att ett giltigt personnummer har noterats i minst ett av registren och att akut hjärtinfarkt är registrerad som diagnos.

Drygt 28 300 personer drabbades av en akut hjärtinfarkt 2013 och de preliminära siffrorna för 2014 visar på en nedgång till cirka 27 200 personer. Antalet attacker uppgår år 2014 till cirka 28 700. Av dem som drabbades av en akut hjärtinfarkt 2014 hade drygt 8 500 personer avlidit före utgången av år 2014, varav 6 700 med akut hjärtinfarkt som underliggande eller bidragande dödsorsak. För 5 400 personer var hjärtinfarkten angiven som underliggande dödsorsak.

Hjärtinfarkt är, både när det gäller incidens och mortalitet, starkt köns- och åldersrelate¬rad. Om man tar hänsyn till ålder är risken för män att drabbas eller avlida av akut hjärtinfarkt nästan dubbelt så stor som för kvinnor. Incidensen och även mortaliteten är olika hög inom olika utbildningsnivåer. Antalet personer som drabbas av en akut hjärtinfarkt sjunker med högre utbildning. Incidensen var 2014 knappt 60 procent lägre bland kvinnor, 45–74 år, med eftergymnasial utbildning jämfört med kvinnor med grundskola som högsta utbildning. Bland männen var incidensen cirka 40 procent lägre.

Under år 2014 dog 110 män och 80 kvinnor per 100 000 män respektive kvinnor i åldrarna 20 och över, med en diagnos för akut hjärtinfarkt. Det är en minskning på sju respektive elva procent jämfört med föregående år. Den åldersstandardiserade dödligheten i akut hjärtinfarkt per 100 000 invånare har under den senaste 10-årsperioden sjunkit med 46 procent.

De preliminära siffrorna för år 2014 visar att det inträffade 472 fall av akut hjärtinfarkt per 100 000 män och 296 fall per 100 000 kvinnor i åldrarna 20 år och äldre. Det är en liten minskning med 3 respektive 6 procent jämfört med året innan. Mellan år 2001, då nya diagnoskriterier infördes, och 2014 har den åldersstandardiserade incidensen minskat med cirka 41 procent både för män och för kvinnor.

Även förstagångsinsjuknandet har minskat kraftigt under perioden. De preliminära siffrorna för 2014 visar att förstagångsincidensen har minskat med 31 procent för män och 40 procent för kvinnor sedan år 2001.

Letaliteten, dödligheten efter infarkt, har sjunkit kraftigt under den senaste 20-årsperioden. År 1994 avled drygt 40 procent av männen och 44 procent av kvinnorna inom 28 dagar efter infarkt. År 2004 var motsvarande värden 30 respektive 33 procent. De preliminära siffrorna för 2014 visar att andelen som dör inom 28 dagar efter en hjärtinfarkt, var 25 procent för männen och 29 procent för kvinnorna. De högre letalitetstalen för kvinnorna beror på den större andelen äldre bland dessa. Efter åldersjustering får männen genomgående en högre letalitet än kvinnorna.

Bland dem som sjukhusvårdades har letaliteten sjunkit till en märkbart låg nivå för år 2014. Andelen som dör inom 28 dagar efter sjukhusvård för akut hjärtinfarkt är nu nere på 11 procent för män och kvinnor totalt. Detta är en halvering jämfört med 1994.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-11-1
Format: PDF
Antal sidor: 100
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr