Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Öppna jämförelser 2014 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län

Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre belyser vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. I årets rapport presenteras 36 indikatorer samt 14 bakgrundsmått. En ny indikator presenterar frakturer på lår och höft.

Rättelseblad till bilagorna
(Obs, de nedladdningsbara filerna är korrekta)

Bilagor

Beskrivning av indikatorer

Kommunresultat totalt

Kommunresultat kön

Kommunresultat län

Sammanfattning

För femte gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Årets rapport belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. De indikatorer som rapporten beskriver är möjliga för kommunerna och landstingen att påverka. Rapporten ger en bred bild av både vården och omsorgen om äldre.

Rapporten fokuserar på den sammanhållna vården och omsorgen. Området är särskilt viktigt för gruppen mest sjuka äldre som ofta har insatser från både kommuner och landsting. Rapporten belyser även särskilt boende och hemtjänst i ordinärt boende.

I årets rapport presenteras 36 indikatorer samt 14 bakgrundsmått. Av indikatorerna är en ny och två har reviderats. Den nya indikatorn benämns frakturer på lår och höft. De reviderade indikatorerna benämns åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa i särskilt boende och ordinärt boende. De reviderade indikatorerna ska beskriva kommunernas riskförebyggande arbete inom områdena fall, trycksår, undernäring och munhälsa. De övriga indikatorerna är oförändrade jämfört med indikatorerna i 2013 års rapport.

Några av årets resultat:

  • Fallskadorna bland äldre är oförändrade jämfört med år 2013. På riksnivå drabbas 61 av 1 000 personer 80 år och äldre av en fallskada. Fallskador drabbar kvinnor i betydligt högre utsträckning än män. Av 1 000 kvinnor drabbas 69 av en fallskada. För männen är siffran 48.
  • I genomsnitt drabbas 947 av 100 000 personer 65 år och äldre, av fraktur på lår eller höft. För kvinnor är motsvarande siffra 1 249 och för män 656.
  • Andelen äldre som får olämpliga läkemedel minskar, 11,4 procent av personer 75 år och äldre som har hemtjänst eller insatsen särskilt boende får läkemedel som bedöms vara olämpliga. År 2013 var andelen 13,3 procent.
  • För särskilt boende är resultaten för indikatorerna som beskriver möjlig-heten att komma utomhus och sociala aktiviteter låga. Andelen som upplever möjligheterna att komma utomhus som goda är 58 procent. Andelen som upplever möjligheterna till sociala aktiviteter som bra är 63 procent.

För de flesta av indikatorerna i rapporten är det stora skillnader mellan kommunerna. Skillnaderna behöver analyseras utifrån lokal och regional kunskap om verksamheten. Kommunerna har möjlighet att analysera sina resultat på verksamhets- och enhetsnivå för de flesta indikatorerna, bland annat där resultaten är hämtade från den nationella enkätundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och Kommun- och enhetsundersökningen.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-1-4
Format: PDF
Antal sidor: 149
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Kalle Brandstedt
075-247 30 00

Ann-Catrin Johansson
075-247 30 00