Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Barn och unga i psykiatrisk tvångsvård – om rättigheter och tvångsåtgärder

Rapporten innehåller en redovisning av Socialstyrelsens arbete med ett regeringsuppdrag om att att öka kunskapen om barn som vårdas i psykiatrisk tvångsvård samt att förbättra deras tillgång till information.

Informationsmaterial om barns rättigheter

Sammanfattning

Socialstyrelsen har haft i uppdrag från regeringen att öka kunskapen om barn som vårdas i tvångsvård samt att förbättra deras tillgång till information.

  • Den första delen har varit att arbeta fram ett informationsmaterial till barn som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) om deras rättigheter.

De informationsmaterial som arbetat fram är framför allt riktade till barn som vårdas enligt LPT (finns som testversion) och LRV (ej publicerat), men det innehåller också information som är relevant för barn som vårdas frivilligt i den psykiatriska vården.

  • Den andra delen har handlat om att finna möjliga orsaker till att flickor är överrepresenterade när det gäller vidtagna tvångsåtgärder, samt ta fram förslag på hur detta kan undersökas närmare.

Socialstyrelsen har haft kontakt med vårdgivare, brukar- och anhörigorganisationer, enskilda barn och unga som vårdas och har vårdats i psykiatrisk tvångsvård och deras anhöriga. Uppdraget har genomförts i samarbete med Barnombudsmannen och i samråd med Inspektionen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting och Nationell samverkan för psykisk hälsa samt med experter inom området.

Samtliga aktörer och de barn och unga som involverats i uppdraget understryker vikten av att informationsmaterialet till barn och unga kompletteras med stöd och information till personalen som möter barnen. Detsamma gäller information till vårdnadshavare, om vilka rättigheter barn som tvångsvårdas har, för att därigenom skapa möjligheter för dem att ge stöd till sitt barn.

Eftersom det finns brister i rapporteringen från vårdgivarna till patientregistret, försvåras möjligheterna att dra säkra och generaliserbara slutsatser om varför flickor är överrepresenterade när det gäller vidtagna tvångsåtgärder.

Socialstyrelsen har valt att, förutom att analysera det statistiska underlaget, sammanställa ett fördjupat underlag för diskussion och dialog utifrån frågeställningar inom områden som makt, kunskap och diagnoser i relation till genus och tvångsåtgärder. De slutsatser som framkommit i fördjupningsunderlaget och i dialog med experter och samrådsaktörer, har utgjort underlag för Socialstyrelsens förslag till hur orsaker till att flickor är överrepresenterade när det gäller vidtagna tvångsåtgärder, kan undersökas närmare:

1. en flerårig statistisk uppföljning av barn som tvångsvårdas för att identifiera och analysera eventuella trender och regionala skillnader avseende hur tvångsvård och tvångsåtgärder tillgrips

2. en jämförande studie av journalerna, med fokus på motiveringarna till tvångsvård och tvångsåtgärder enligt LPT respektive LVU, för att se eventuella skillnader som kan förstås ur ett genusperspektiv

3. en kartläggning av den psykiatriska tvångsvården av barn, ur ett genusperspektiv, med särskilt fokus på bemötande, delaktighet och makt. Socialstyrelsens förslag till åtgärder bör genomföras så att barns erfarenheter och kunskaper tillvaratas på ett systematiskt sätt. Detta kan exempelvis ske genom samtal med barn som har erfarenhet av tvångsvård enligt LPT, LRV eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-1-31
Format: POD
Antal sidor: 38
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Ulrika Freiholtz
075-247 31 75