Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2014 – Sjukdomsförebyggande metoder – Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Rapporten sammanfattar resultaten från utvärderingen av landstingens sjukdomsförebyggande arbete. Den innehåller även Socialstyrelsens bedömningar och rekommendationer. Utgångspunkten för utvärderingen har varit rekommendationerna i Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011.

Sammanfattning

Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Hälften av alla kvinnor och två tredjedelar av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana. De allra flesta som har en ohälsosam levnadsvana vill förändra denna, och många vill ha stöd för att åstadkomma en förändring. Majoriteten av befolkningen är därför positiv till att vårdpersonalen diskuterar levnadsvanor när de tar kontakt med vården, och de flesta vill att vårdpersonalen ger stöd till förändringar i levnadsvanor i stället för att ge läkemedelsbehandling.

Arbetet med att förebygga sjukdomar har ett starkt stöd även bland chefer och vårdpersonal. De flesta som arbetar inom hälso- och sjukvården tycker att det är viktigt att vården arbetar med levnadsvanor, och de skulle också vilja arbeta mer med området än vad de gör idag.
Många landsting har arbetat med att införa de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, som Socialstyrelsen publicerade 2011. Men det finns skillnader mellan landstingen när det gäller hur långt de har kommit med införandet av riktlinjerna. Några landsting har precis börjat medan andra har kommit längre.

Utifrån vad som dokumenterats är det i dag endast en liten andel av patienterna som får åtgärder för att förbättra sina levnadsvanor. För att fler personer ska få insatser krävs det att hälso- och sjukvården utvecklar det interna arbetssättet, ökar medarbetarnas kompetens och ger dem bättre förutsättningar att arbeta med rådgivning kring levnadsvanor.
Detta är några av huvudresultaten i utvärderingen av landstingens arbete med sjukdomsförebyggande metoder.

 
Socialstyrelsens rekommendationer

I utvärderingen lyfter Socialstyrelsen fram följande förbättringsområden:

  •  fortsatta satsningar på arbetet med levnadsvanor
  • samverkan mellan olika aktörer behöver utvecklas
  • stöd till sjukdomsförebyggande åtgärder i stället för läkemedel
  • det behövs satsningar på specifika patientgrupper
  • personer med psykisk sjukdom behöver uppmärksammas
  • personalens möjligheter till kompetensutveckling behöver öka
  • bättre kunskap om och rutiner för att minska riskbruk av alkohol
  • bättre dokumentation

Ny utvärdering inom några år

Utvärderingen visar att många landsting har vidtagit en rad åtgärder för att stärka det sjukdomsförebyggande arbetet. En viss tröghet i landstingens styrprocesser gör dock att det tar tid innan åtgärderna får fullt genomslag i hälso- och sjukvården, i synnerhet då landstingens alla verksamheter omfattas av riktlinjerna. Detta innebär också att effekten av den nationella satsningen på att stödja införandet av de nationella riktlinjerna inte kommer att bli tydlig förrän om ett par år.

Många landsting har först nyligen börjat dokumentera de åtgärder som ges till patienter för att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Att bygga upp nya dokumentationsrutiner tar tid, vilket gör att många landsting inte har kunnat lämna de uppgifter som efterfrågats i utvärderingen. Men landstingen bedömer att de kommer att kunna göra det inom några år, vilket innebär att uppföljningsmöjligheterna sannolikt kommer att förbättras i framtiden.

Myndigheten kommer att följa upp landstingens arbete med sjukdomsförebyggande metoder på nytt. Då kommer särskilt de förbättringsområden som uppmärksammas i denna utvärdering att följas upp.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-1-1
ISBN: 978-91-7555-255-2
Format: Bok
Antal sidor: 66
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 115 kr