Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? – En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

I rapporten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" kan du ta del av de äldres uppfattning om äldreomsorgen. Underlaget bygger på den nationella enkätundersökningen som under våren 2014 gick ut till alla personer över 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller boende på särskilt boende.

Information om tillgängliga resultat

Bilagor

Nationella resultat

Nationella resultat 2014 – tabeller

Hemtjänst
Hemtjänst – resultat från riksnivå till stadsdelar

Hemtjänst – förändring år 2013 till 2014  

Hemtjänst – resultat för verksamheter

Särskilt boende
Särskilt boende – resultat från riksnivå till stadsdelar

Särskilt boende – förändring år 2013 till 2014 

Särskilt boende – resultat för verksamheter

 

Resultaten från undersökningen år 2013

Sammanfattning

För andra året i rad har Socialstyrelsen frågat alla äldre med äldreomsorg vad de tycker om sin vård och omsorg. Totalt har 130 735 personer svarat på årets enkäter (92 945 personer med hemtjänst i ordinärt boende och 37 790 personer boende på äldreboenden).

Hälften av de äldre med hemtjänst har deltagit i undersökningen helt på egen hand. Av de äldre på äldreboendena är det ungefär en av tio som har deltagit helt på egen hand. Övriga har besvarat enkäterna med stöd av någon.

Förändringar i resultaten jämfört med förra året

Det är inte så stora förändringar i resultaten i år jämfört med 2013. Men vissa tendenser kan urskiljas och för några frågor är förändringen tydlig.

Resultat – hemtjänst
Inom hemtjänsten svarar något fler äldre i år att personalen utför sina arbetsuppgifter mycket bra och inte bara ganska bra. Ett gott utförande tycks också ha stor betydelse för att de äldre ska känna sig nöjda med sin hemtjänst. Däremot anser de äldre att det har blivit lite svårare att få kontakt med hemtjänstpersonalen.

Resultatet är också något sämre när det gäller om personalen hinner utföra tjänsterna åt de äldre, om personalen brukar komma i tid och om personalen meddelar tillfälliga förändringar i förväg.

Andelen som har förtroende för alla i personalen har sjunkit med drygt två procentenheter även om 91 procent har förtroende för åtminstone de flesta. Förtroendet för personalen hör ihop med ett bra bemötande, och det verkar vara något färre som i år tycker att personalen alltid bemöter dem bra.

Precis som förra året svarar 89 procent av de äldre att de sammantaget är nöjda med hemtjänsten medan en något lägre andel är mycket nöjda. De äldre som bor ihop med någon annan upplever i större utsträckning att de är mycket eller ganska trygga med sin hemtjänst jämfört med gruppen som bor själva. I år är det något färre som känner sig trygga med att bo hemma med stöd av hemtjänsten, förändringen är cirka en procentenhet.

Resultat – särskilda boenden
På de särskilda boendena är det något fler än i fjol som upplever att de alltid eller oftast kan påverka vid vilka tider de får hjälp. Det är något färre jämfört med förra året som tycker att maten smakar bra och som upplever att måltiderna på äldreboendet är en trevlig stund på dagen. De förändringarna är inte så stora.

Jämfört med fjolåret är det också en mindre andel av de äldre på äldreboenden som har förtroende för alla i personalen. Minskningen är signifikant (drygt två procentenheter), även om 88 procent av de äldre har förtroende för flertalet i personalen.

Även trygghetsupplevelsen på äldreboendena har blivit något sämre, men förändringen är liten. På frågan om den sammantagna nöjdheten med äldreboendet är resultaten lika som förra året: 83 procent svarar att de sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende.

Ensamheten har stor påverkan

Skillnader i resultat mellan olika grupper verkar inte bero så mycket på kön eller på vem som fyller i enkäten, utan i första hand på om den äldre bor ihop med någon eller känner sig ensam.

Resultaten tyder på att ensamheten har betydelse både för den egenupplevda hälsan och för hur den äldre upplever äldreomsorgen. De sammanboende äldre med hemtjänst har sämre hälsa än ensamboende äldre men ger trots det överlag mer positiva svar på frågorna i enkäten.

Kvinnor är, jämfört med män, ensamboende i högre omfattning och känner sig också i större utsträckning ensamma. De ensamboende med hemtjänst eller de som känner sig ensamma på äldreboendet svarar i mindre utsträckning positivt på frågorna i enkäterna.

Underlag till förbättringar i verksamheterna

Andelen äldre som sammantaget är nöjda med sin äldreomsorg varierar i landet mellan kommuner och mellan verksamheter. Vanligast är att cirka fyra av fem äldre i en kommun totalt sett är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst eller sitt äldreboende. Samtidigt finns det kommuner och verksamheter där fler än var tionde svarar att de är ganska eller mycket missnöjda.

Det är särskilt viktigt att studera de resultat som är mindre positiva eftersom det indikerar att verksamheten inte fungerar optimalt. I år syns tendenser till försämringar på frågor som hör till de viktigaste områdena för de äldres välbefinnande. Det gäller bland annat förtroendet för personalen och upplevelsen av att känna sig trygg.

Resultaten från undersökningen är tänkt att bidra till en god äldreomsorg genom att kommuner och andra utförare använder resultaten i sitt systematiska förbättringsarbete.

Läs hela sammanfattningen
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-9-41
Format: PDF
Antal sidor: 132
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Ulrika Ingelsson
075-247 30 00