Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Hundar i vård och omsorg – Vägledning till gällande regelverk

Den här vägledningen beskriver de regelverk som gäller när hundar används inom vård- och omsorgsverksamheter.

Sammanfattning

Många människor upplever det som positivt att ha kontakt med hundar. Hundar används framförallt inom äldreomsorgen som en del i behandling, träning eller för social samvaro. Det handlar om att ta vara på de positiva effekter som hundar kan bidra till inom vård och omsorg. Just därför är det angeläget att hundar används under kontrollerade former och att de verksamhetsansvariga följer de regelverk som finns.

Om hundar används är det viktigt att det sker enligt verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Det innebär bl.a. att en riskanalys görs, att förebyggande åtgärder vidtas och följs upp samt att det finns etablerade rutiner för att använda hundar.

Vägledning till gällande regelverk

Den här vägledningen beskriver de regelverk som gäller när hundar används inom vård- och omsorgsverksamheter. Syftet är att ge vårdgivare och verksamhetsansvariga, samt ansvariga vid de företag som erbjuder hundar till dessa verksamheter, en vägledning till de lagar och föreskrifter som styr då hund används inom vård och omsorg.

Vägledningen är främst tänkt att vara ett stöd för verksamheternas systematiska kvalitetsarbete då hundar används och är inte avsedd som ett direkt underlag för att ta fram kvalitets- och säkerhetsrutiner. I vägledningen finns hänvisningar till såväl aktuell lagstiftning som till andra informationskällor (se sidan 27).

Vägledningen har tagits fram i samverkan med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Utbildning för hund och förare som ekipage

Det är olämpligt att en hund vistas okontrollerat i någon vård- eller omsorgs-verksamhet, vare sig det sker regelbundet eller tillfälligt. En verksamhet som bedrivs på ett kvalitetssäkert sätt sker med ekipage, vilket innebär att hunden och dess förare tillsammans genomgått adekvat utbildning för sin uppgift. Det är också lämpligt att hundföraren har utbildning och erfarenhet inom det verksamhetsområde där ekipaget kommer att utföra sina uppgifter.

De här ekipagen har olika benämningar, t.ex. vård- eller terapihund. Det är dock samma regler som gäller – oavsett vilken benämning ekipagen har.

Ansvar för säkerhet och kvalitet

En förutsättning för ett lagenligt arbete med hund inom vård och omsorg är att verksamheten följer de krav som finns när det gäller ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, egenkontroll enligt miljöbalken och för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

För att förtydliga lagstiftningens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete finns Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete förtydligar kraven i arbetsmiljölagstiftningen, bl.a. ska arbetsgivaren varje år följa upp och dokumentera det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Enligt dessa föreskrifter och allmänna råd ska de verksamhetsansvariga se till att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. I ansvaret ligger att säkra kvaliteten för den enskilde likväl som för personal och andra personer som kan komma att vistas i eller besöka verksamheten. Det finns även speciella kvalitets- och säkerhetsaspekter för verksamheten utifrån hundens perspektiv, bl.a. när det gäller den plats där hunden vistas.

Det är en förutsättning att de verksamhetsansvariga har kunskap om vilka regelverk som finns när hundar används och ser till att alla som arbetar inom verksamheten följer lagstiftningens krav. Det gäller såväl kvalitet och säkerhet för den enskilde som arbetsmiljö, djur-, smitt- och hälsoskydd.

Lagar och föreskrifter innehåller krav som är bindande. Den lagstiftning som gäller för verksamhet med hund i vård och omsorg finns samlad på sidan 25.

Det systematiska kvalitetsarbetet grundläggande

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska verksamheten ha rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete. Om en vård- eller omsorgsverksamhet använder hund i sitt arbete inkluderas dessa insatser i det systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär att alla tänkbara risker identifieras och att rutiner för att förebygga dessa risker tas fram och dokumenteras. För de hundar som är under utbildning och gör sin praktik på en verksamhet behövs separata rutiner.

Det finns många olika risker att ta hänsyn till när en hund används, t.ex. allergi och annan överkänslighet, smitta och smittspridning eller fysiska skador. Även hundrädsla kan utgöra en risk som de verksamhetsansvariga behöver beakta. För varje vård- och omsorgssituation krävs en individuell riskanalys och riskhantering.

Enligt gällande lagstiftning är den som är ansvarig för verksamheten också skyldig att ha ett system för egenkontroll. Det är viktigt att utvärdera och lokalt kontrollera insatserna för att kunna utveckla och förbättra arbetet med hund. I uppföljningen ingår både att följa upp rutinerna för verksamheten och att sedan återföra resultatet till alla berörda. Egenkontrollen är också en grund för den tillsyn som görs av flera myndigheter (se sidan 24).

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-8-7
ISBN: 978-91-7555-203-3
Format: POD
Antal sidor: 29
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00