Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012

I rapporten görs en skattning av samhällskostnaderna för demenssjukdomar. Den beskriver och analyserar kostnadsutvecklingen från år 2000 och 2005 till 2012. I rapporten görs även en skattning av antalet demenssjuka och antalet nyinsjuknade i demens i landets kommuner år 2012.

Sammanfattning

Demenssjukdomarna, som är kroniska, långvariga och sakta men säkert leder till omfattande funktionsnedsättningar, påverkar hela livssituationen för de sjuka själva och deras anhöriga under många år. Vård av demenssjuka är också mycket resurskrävande vilket är en stor utmaning inte bara för den offentliga vården och omsorgen utan också för de demenssjukas närmaste familj, vänner, grannar mm. Socialstyrelsen har tidigare publicerat två rapporter där demenssjukdomarnas kostnader år 2000 och 2005 presenterats.

Rapportens syfte är att göra en förnyad skattning av kostnaderna samt att beskriva och analysera kostnadsutvecklingen från år 2000 och 2005 till 2012 och att bedöma hur dessa kostnader fördelas mellan olika aktörer inom vården och omsorgen. Ytterligare ett syfte är att skatta antalet demenssjuka och antalet nyinsjuknade i demens i landets kommuner år 2012. Huvudalternativ utgår från att det 2012 fanns ca 158 000 personer med demenssjukdom i Sverige, att jämföra med ca 133 000 personer år 2000 och 142 200 år 2005. När 2012 års kostnadsläge används och efter att vissa metodologiska justeringar gjorts framgår att kostnaden per demenssjuk person 2012 har minskat med 13 procent jämfört med 2000 och med 6 procent jämfört med 2005.

Främsta skälet är att andelen demenssjuka som bor i särkskilt boende bedöms ha minskat. Eftersom antalet demenssjuka har ökat har dock de totala samhälleliga kostnaderna för demenssjukdomar (kostnader för kommun, landsting, informell vård och inkluderande så kallad samsjuklighet) ökat till ca 63 miljarder kronor eller ca 400 000 kr per demenssjuk person enligt huvudalternativet. De kommunala kostnaderna är de i särklass, högsta, ca 78 procent. De närståendes insatser (informell vård) beräknas ha ett samhälleligt värde motsvarande ca 10 miljarder kronor.

De kostnader som bedömdes vara betingade av enbart demenssjukdom skattades till ca 48 miljarder kronor, ca 74 procent av de totala samhälleliga kostnaderna. En omfattande s.k. känslighetsanalys har genomförts eftersom det fanns en osäkerhet och spridning i kostnadsbedömningarna. Den största variationen finns i hur den informella vården värderas ekonomiskt, mellan 7,6 och 71,5 miljarder kr.

Det finns nu flera studier som tyder på att förekomst och nyinsjukande i demens i olika åldersklasser håller på att förändras. De flesta studierna indikerar en minskning, men enligt vissa studier finns också en tendens till ökning. Tillämpat på svenska förhållanden ger detta en variation på antalet demenssjuka mellan 113 000 och 169 000 personer och en motsvarande kostnadsvariation mellan 54 och 65 miljarder kr.

Sammanfattningsvis speglar kostnadsutvecklingen den omstrukturering som skett inom vården och omsorgen med framförallt en minskning av antalet platser i särskild boende. Huruvida detta resulterat i en försämrad eller förbättrad vård kan kostnadsstudier som denna inte svara på.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-6-3
Format: PDF
Antal sidor: 63
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Lennarth Johansson
075-247 30 00

Mer hos oss

Demens

Äldre