Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

FREDA – standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

FREDA-bedömningsmetoder är tänkta att användas i socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. FREDA består av en manual och tre instrument.

I FREDA-instrumenten ingår tillägg och ändringar som inte var med under prövningen av instrumenten. Det gäller följande frågor:

  • om barn till våldsutsatta själva utsatts för våld (ny i FREDA-beskrivning och FREDA-kortfrågor)
  • om den våldsutsatta själv utsatt sitt/sina barn för våld (ny i FREDA-beskrivning)
  • om barn varit närvarande när våldet inträffat, som omformulerats till om barn sett, hört eller märkt våldet (FREDA-kortfrågor) respektive om barn sett, hört eller märkt våldet eller våldets följder (FREDA-beskrivning).

Att dessa tillägg och ändringar inte var med i prövningen av instrumenten framgår tydligt i den senaste versionen av FREDA-materialet (publicerad 2014-10-22). Några språkliga korrigeringar har också gjorts. Socialstyrelsen förordar att den senaste versionen av FREDA används.

Ladda ner instrument och råd för användning separat

FREDA-kortfrågor

FREDA-beskrivning

FREDA-farlighetsbedömning

     

Sammanfattning

FREDA består av tre standardiserade bedömningsmetoder som är avsedda att användas inom socialtjänstens och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer.

Bedömningsmetoderna utgörs av FREDA-kortfrågor som är ett formulär som ger professionella inom exempelvis socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd för att fråga om våld. Vidare finns FREDA-beskrivning som ger en närmare beskrivning av karaktären och omfattningen av det våld som en person varit utsatt för, såväl psykiskt som fysiskt och sexuellt. Slutligen ingår FREDA-farlighetsbedömning som avser att ge en bild av risken för fortsatt våld och dödligt våld.

Det är motiverat att skaffa kunskap om den specifika bedömningsmetoden innan man börjar använda den. Att arbeta med standardiserade bedömningsmetoder innebär ett förändrat arbetssätt och kännedom om metodens syfte, framtagning och erfarenheter från användning ökar förutsättningarna för ett gott användande i såväl enskilda ärenden som i verksamheter. Syftet med manualen är att ge sådan kunskap.

Genom att utveckla standardiserade bedömningsmetoder fylls en lucka i den professionelles verktygslåda. Standardiserade bedömningsmetoder ska ses som komplement till det övriga bedömningsarbetet, och bidrar till att en del av utredningen blir strukturerad och enhetlig. De ska användas tillsammans med andra beslutsunderlag i utredningen för att identifiera problem, kartlägga risker och välja relevanta insatser.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-6-15
ISBN: 978-91-7555-189-0
Format: POD
Antal sidor: 40
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Jenny Nybom
075-247 35 97