Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Vägledning för barnhälsovården

Vägledningen handlar om barnhälsovårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete. Den ska ge kunskaps- och handläggningsstöd för alla som arbetar i barnhälsovården och beslutsstöd för politiker, vårdgivare samt verksamhetschefer.

PDF-versionen av vägledningen för barnhälsovården har reviderats. Förändringar har skett i Socialstyrelsens författningar sedan vägledningen trycktes i april 2014. Det innebär att några få sidor i kapitlet Barn som far illa eller riskerar att fara illa har ändrats i pdf-versionen av vägledningen, men inte i den tryckta versionen. Den som redan har eller vill beställa en tryckt version kan komplettera med vårt rättelseblad.

Rättelseblad

Informationsblad om vägledningen för barnhälsovården

Informationsbladet kan användas av chefer eller yrkesverksamma inom barnhälsovården i samband med egna presentationer om vägledningen. Det kan också användas vid till exempel konferenser och seminarier för att sprida kännedom om vägledningen.

Webinarie

Hör projektledaren Margarta Bondestam berätta om Socialstyrelsens satsning på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom vårdkedjan mödra-, och barnhälsovård samt elevhälsa. Hon berättar också om respektive produkt: kunskapsstöd för mödrahälsovården, vägledning för barnhälsovården samt vägledning för elevhälsan som gjorts i samverkan med Skolverket. Johanna Freed från Skolverket deltar också som presentatör. Webinariet har gjorts i samverkan med SKL och projektet Psynk.

Sammanfattning

Sedan Socialstyrelsens allmänna råd för barnhälsovård från 1991 upphörde att gälla 2009 har det saknats nationella styrdokument för barnhälsovården. Syftet med denna vägledning är att ge kunskaps- och handläggningsstöd för yrkesverksamma i barnhälsvården, samt beslutsstöd för beslutsfattare i arbetet med att utveckla och genomföra hälsovårdsprogram för barn. Ytterligare ett syfte är att bidra till en mer jämlik barnhälsovård över landet.

Vägledningen riktar sig till personal och verksamhetschefer inom barnhälsovården samt till vårdgivare och beslutsfattare. Den är även av intresse för andra delar av hälso- och sjukvården, liksom andra verksamheter som riktar sig till barn.

Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.

För att uppnå dessa mål behöver barnhälsovården erbjuda insatser till alla barn och föräldrar, riktade förstärkta insatser till barn och föräldrar med särskilda behov, hälsoövervakning och individuellt utformad hjälp till barn som löper högre risk att drabbas av ohälsa samt vara uppmärksam på förhållanden i familjens närmiljö. Teamarbete där läkarens, sjuksköterskans och psykologens kompetenser kompletterar varandra ger förutsättningar för detta.

Kvaliteten i barnhälsovården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Kvalitetsuppföljning på nationell, regional och lokal nivå behövs för att följa utvecklingen av barnhälsovårdens arbete och göra jämförelser av hälsoläget hos barn i olika delar av landet samt för att evidensvärdera arbetssätt.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är vägledande för arbetet inom barnhälsovården. All planering och alla åtgärder ska ha ett barnperspektiv där barnets bästa kommer i främsta rummet.

Vägledningen belyser barnhälsovårdens olika arbetssätt såsom hälsofrämjande och föräldrastödjande samtal, hembesök, föräldrastöd i grupp, vaccinationer och hälsoövervakning.

Viktiga uppgifter för barnhälsovården är att främja hälsosamma relationer i familjen, förebygga riskförhållanden och tidigt uppmärksamma och åtgärda situationer där barn misstänks fara illa eller riskerar att fara illa. Det är angeläget att varje BVC har handläggningsrutiner för samverkan med och anmälan till socialtjänsten.

Vägledningens utgångspunkt är att barnhälsovårdens arbete så långt som möjligt är en evidensbaserad praktik som har ambitionen att utvärdera de inslag i verksamheten som inte är evidensbaserade.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-4-5
ISBN: 978-91-7555-169-2
Format: Bok
Antal sidor: 172
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 140 kr

Kontakt

Susanne Zetterqvist
075-247 35 40