Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Vård för papperslösa – vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Rapporten redovisar Socialstyrelsens ståndpunkter om vård för papperslösa. Det finns en risk att begreppet vård som inte kan anstå inte är förenligt med människovärdesprincipen. Det är inte heller lämpligt att lista diagnoser/tillstånd som omfattas av begreppet. Vårdprofessionerna delar bedömningen.

Rättelse: Tidigare version av rapporten har haft fel i referenserna i den löpande texten. Referens 8 och 10 har inte funnits med och efterföljande referenser har därmed fått en numrering som är två nummer för hög. I denna version är detta korrigerat.

Sammanfattning

Socialstyrelsens uppdrag har bestått i att lämna förtydliganden angående tillämpningen av begreppet vård som inte kan anstå, ta fram ett förslag på en ändamålsenlig ordning för dokumentation och uppföljning av hälso- och sjukvård som erbjuds dessa personer och rutiner för vårdens identifiering av den aktuella målgruppen

Socialstyrelsen har valt att genomgående använda begreppet ”papperslösa” för de grupper som utgör målgruppen för detta uppdrag.

Rapportens huvudsakliga slutsatser vilar på ställningstaganden från berörda vårdprofessioner, en analys av begreppets innebörd utifrån den etiska plattformen som fastställts av riksdagen utifrån prioriteringsutredningen och den nationella modellen för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvården framtagen av Socialstyrelsen och Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet. Vidare vilar rapporten på berörda frivilligorganisationers erfarenheter om vård till papperslösa och samråd med myndigheter m.fl. samt en genomgång av information på internet mm om 2013 års lag.

Prioriteringscentrum har på Socialstyrelsens uppdrag genomfört en analys av begreppet vård som inte kan anstå utifrån den etiska plattformen för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen delar bedömningen att det finns en risk att begreppet vård som inte kan anstå inte är förenligt med den etiska plattformens människovärdesprincip då vården begränsas utifrån ålder och folkbokföring.

De flesta diagnoser har varierande förlopp och behovet av vård kan skilja sig mellan enskilda patienter med samma diagnos. Det är enligt Socialstyrelsens mening inte etiskt och medicinskt möjligt eller lämpligt att i listor ange vilka diagnoser, tillstånd eller åtgärder som omfattas av begreppet vård som inte kan anstå.

Begreppet vård som inte kan anstå är inte förenligt med medicinsk yrkesetik, är inte medicinskt tillämpligt i sjukvården och riskerar att äventyra patientsäkerheten. Vad som är vård som inte kan anstå får avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren eller tandläkaren. I detta har Socialstyrelsen stöd av de samlade vårdprofessionerna.

Den nationella modellen för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvården är inte möjlig att använda på individnivå för att förtydliga begreppet vård som inte kan anstå.

Erfarenheter från det första halvåret talar för att de flesta vårdsökande får den vård som landstingen är ålagda att erbjuda, även om det krävs stödinsatser från frivilliga för att informera och påverka.

Informationen om skyldigheten att erbjuda vård som inte kan anstå till papperslösa är idag ofta svårtillgänglig, inte konsekvent och i flera fall missvisande. Det gäller särskilt informationen om tandvården.

Det finns ett stort behov av information om landstingens skyldighet att erbjuda vård och omfattningen av vården till den aktuella gruppen.

Nuvarande regelverk för informationshantering och journalföring i vården gäller och en ny och separat ordning för dokumentation är inte motiverad.

En säkrare identifiering av patienter i vården är en nödvändig förutsättning för att kunna upprätthålla patientsäkerheten. Idag finns ingen heltäckande lösning på behovet att kunna identifiera patienter i den aktuella målgruppen.

En systematisk användning av samordningsnummer för samtliga asylsökande kan vara en framkomlig väg för gruppen asylsökande och för dem som i framtiden väljer att gömma sig. För personer som nu lever som papperslösa saknas möjlighet att använda samordningsnummer. För denna grupp återstår att fortsätta att använda reservnummer.

Frågan om tillgång till hälso- och sjukvård och tandvård för EU-medborgare utan uppehållsrätt eller sjukförsäkring har inte behandlats inom ramen för detta uppdrag.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-2-28
ISBN: 978-91-7555-161-6
Format: POD
Antal sidor: 49
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00